Teknisk forsyning

  

Større antenner og paraboler med en diameter over 1 meter må som udgangspunkt ikke etableres så de kan ses fra offentlige veje og arealer. Mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m må ikke placeres på bygningsfacader og tage, der vender ud mod veje, grønne områder og stier. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning. Paraboler og antenner må ikke tildække bygningselementer som f.eks. gesimser, vinduer, altaner, skorstene og lign.

Nye antennemaster skal så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse og anbringes på eksisterende master eller høje bygningselementer som skorstene, siloer, højspændingsmaster og fabriksbygninger. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner skal der tages højde for placering af antennemaster.

Nye områder med større samlede tæt bebyggelse skal have nedgravede affaldsløsninger som eksempelvis molokbeholdere.

Link til Affalds- og ressourceplan 2018 ses ved link i boks.

Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for nye byudviklingsområder indtænkes løsninger til håndtering af regnvand. Dette vil typisk resultere i, at der udlægges areal til regnvandsbassin inden for lokalplanområdet.

Forsinkelsesbassiner for regnvand skal etableres som vådbassin eller anden bassintype, og indpasses som rekreative elementer.

Ved udvikling af nye byområder skal overfladevand altid hvor jordbundsforholdene tillader det, håndteres lokalt, som eksempelvis nedsivning eller fordampning.

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Overfladevand.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.