Miljø

  

Ved lokalplanlægning bør erhvervsområder opdeles i zoner efter deres miljøpåvirkning af omgivelserne og virksomhedens type. Nye virksomheder skal indplaceres i overensstemmelse med erhvervsområdets miljøklasser.

Hensigten er at forebygge konflikter i forhold til omkringliggende områder, men også at forhindre interne miljøkonflikter i et erhvervsområde. Princippet er, at de mest miljøbelastende virksomhedstyper skal placeres længst væk fra forureningsfølsom anvendelse som f.eks. boliger, hotel eller liberale erhverv/kontor. Der tillades ikke boliger og hotel i nye erhvervsområder i Randers Kommune. Liberale erhverv/kontorer kan placeres i erhvervsområder med lette erhverv.

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Erhvervsområder.

Hvis der planlægges for risikovirksomheder eller planlægges inden for arealer mindre end 500 meter fra en eksisterende risikovirksomhed, skal hensynet til risikoen for større uheld inddrages i planlægningen.

Ved risikovirksomheder forstås virksomheder omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, som eksempelvis tungmetaller eller pesticider.

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Støjbelastede arealer i byzone og sommerhusområder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, med mindre det i lokalplanlægningen sikres, at der etableres afskærmende foranstaltninger, som f.eks. støjmure. Støjfølsom anvendelse er bl.a. boliger, campingpladser, udendørs opholdsarealer og parker, institutioner og skoler, hoteller, kontorer og lignende.

Ved planlægning for støjende anvendelser, herunder erhverv, skal det sikres, at tilgrænsende støjfølsomme anvendelser ikke påføres støj, og dermed overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for støj.

Hvis der planlægges for støjfølsom anvendelse på arealer, der er belastet af vejtrafikstøj, skal bebyggelsen, herunder udendørs opholdsarealer, udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning for grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes.

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Støjhensyn.