1.09.C.1

1.09.C.1 - Marsvej og Neptunvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  1.09.C.1

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Områdets anvendelse

  Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  2.5

 • Maksimal bygningshøjde

  12

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Højeste andel af bebygget grundareal (%)

  60%

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Aflastningsområde, Publikumsorienterede serviceerhverv, Butikker med særligt pladskrævende varer, Butikker, Kontor- og serviceerhverv, Boligområde

 • Øvrige bestemmelser

  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 (dog en butik op til 3500 m2) og 2000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret: 93000 m2. Plantorama (der sælger særlig pladskrævende varegrupper) er 4135 m2.