Stier og ruter

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Arbejde for at udbygge nettet af cykelstier.

Sikre sammenhæng mellem stier og ruter for cyklende og gående inden for kommunegrænsen samt til andre kommuner.

Gøre det mere sikkert at cykle til skole og fritidstilbud.

Forbedre adgangen til naturområder i Randers Kommune.

Et godt og sammenhængende stinet medvirker til, at flere vil cykle og lade bilen stå på de kortere ture, f.eks. til arbejde og indkøb i midtbyen. Derfor arbejder byrådet også på at udbygge stinettet markant over en årrække.

Byrådet vil fokusere på at lukke huller mellem de eksisterende stier og ruter. Det skal ske mellem boligområder og skoler, på rekreative stier og cykelruter ad mindre veje, men der vil også fortsat være fokus på cykelstier langs de overordnede veje.

Se desuden de generelle rammer for stier.

Retningslinjer:

Sr. 1

Arealer reserveres og prioriteres til de på kort viste stier. Sammenhæng imellem stierne skal sikres både i byer, mellem byerne og gennem naturområder.

Byrådet har vedtaget en cykel- og stipolitik samt en cykel- og stiplan i 2011. Visionen for politikken, er at få borgerne til at bevæge sig mere. Bevægelse ved cykling, gang og løb vil forbedre borgernes sundhed, reducere CO2-udledningen fra transporten og mindske trængslen af biler i byen. Cykel- og stiplanen beskriver, hvordan byrådet vil udbygge stinettet. Stierne der anvendes til skole, pendling, naturoplevelser og kombinationer af disse prioriteres højest. De prioriterede stier ses i cykel- og stiplanen. Link til politikken og planen ses i boks.

Sr. 2

Stier i forbindelse med skoler og fritidsaktiviteter prioriteres højest.

Formålet med at prioritere disse stier er, at øge andelen af de børn som går eller cykler til skolen samt at borgerne vælger cyklen frem for bilen på de kortere ture.

Sr. 3

Ved planlægning for nye aktiviteter og byområder bør muligheder for cykel- og vandreruter sikres.

Nettet af vandre- og cykelruter skal sikre en god tilgængelighed til det åbne land. F.eks. via stier eller skovveje mv. Der skal opsættes skilte for flere nye vandre- og cykelruter. Det tilstræbes, at ruterne går gennem naturskønne områder, og danner forbindelser mellem byerne og større naturområder.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.