Kollektiv trafik

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre et godt kollektivt trafiktilbud i hele kommunen og øge andelen, der bruger kollektiv trafik.

Arbejde for en letbane med direkte forbindelse til Aarhus og gode lokale stoppesteder.

Den kollektive trafik skal styrkes og bruges som et aktivt instrument til at mindske væksten i den private bilisme i Randers by. Derfor arbejder Byrådet på at sikre den kollektive trafik som et reelt alternativ til privatbilen. Samtidig skal en minimering af miljøbelastningen fra den kollektive trafik prioriteres højt. Et forslag til nyt bybusnet er under udarbejdelse, hvor det nuværende net søges forbedret ved mere direkte linjer og at der køres mest, hvor der er flest passagerer.

Bybusserne i Randers Kommune kører på en kontrakt, hvor der udbetales bonus til busselskabet for mere grøn kørsel i form af reduceret brændstofforbrug og ligeledes høj kundetilfredshed. Kontrakten løber i perioden 2010-2018.

Byrådet arbejder for, at letbanen i Aarhus skal forlænges til Randers. Det vil skabe god adgang til midtbyen, og rejsetiden til Aarhus vil kunne konkurrere med biler. For at arbejde hen mod den langsigtede vision, vil Byrådet gradvist styrke busdriften mellem Randers og Aarhus. Vi kalder det "tænk letbane-kør bus".

Region Midtjylland har ansvaret for at prioritere den regionale kollektive trafik.

Retningslinjer:

Ko.1

Alle bysamfund skal tilbydes en service, som opfylder nogle minimumsstandarder for betjeningen afhængig af samfundets størrelse.

Randers har et passagervenligt system af bybusser med høj frekvens i store dele af byområdet og en god sammenhæng mellem linjerne på busterminalen. Det er tillige et veltilrettelagt system ud fra en økonomisk synsvinkel med meget lidt spildtid. Landområderne betjenes af delvist af X-busser, regionale ruter og lokale ruter.

I den kollektive trafikplan for Randers Kommune fra 2009 er der opstillet en række servicemål. Den kollektive trafikplan ses at link i boks. Derudover vedtog byrådet i september 2016 nogle nye principper som et nyt bybusnet skal bygges op omkring. De faslægger at bybusnettet betjener det sammenhængende byområde, mens lokalruter og regionalruter blandt andet sikrer transport af skoleelever og pendlere fra oplandet til og fra Randers By. Teletaxa benyttes som supplerende kørselstilbud til både bybus, lokalbus og regionale ruter. Endelig fungerer den mere behovstilpassede flextur som supplement.

Der skal være direkte linjer i bybusnettet, som kan komme hurtigere frem, men der skal også være områdedækkende bybuslinjer, som sikrer betjeningen af de områder af byen, hvor der ikke er direkte linjer. Der kan være op til 800 m fra beboelsesområder til de direkte linjer, mens afstanden til de øvrige linjer fra områder med etageboliger kan være op til 400 m og fra øvrige boligområder op til 800 m.

Ko. 2

Ved renovering eller sanering af eksisterende vejnet bør det vurderes om fremkommeligheden for busser kan forbedres, især ved de større indfaldsveje til Randers by.

Den væsentligste udfordring ved kollektiv trafik er at øget trængsel på vejene gør det vanskeligere at overholde køreplanerne. Dette skal imødegås ved at forbedre bussernes fremkommelighed. Det kan være busprioritering i signalanlæg, busbaner på bestemte strækninger, i visse kryds mv.

Ko. 3

Når der byudvikles, skal mulighederne for at etablere en effektiv, kollektiv trafikbetjening indgå i planlægningen.

Randers er i en positiv udvikling. Det gælder både i forhold til bosætning og erhverv. Den kollektive trafik skal understøtte denne udvikling ved at være et attraktivt alternativ og supplement til privatbilismen.

Alle de større byudviklingsområder; Munkdrup, Assentoft, Langå, Spentrup, Over Hornbæk, Dronningborg, Helsted, Romalt og Paderup er betjent af hhv. bybusser og/eller regionalbusser.

Ko. 4

Arealer ved trafikknudepunkter med særlig god tilgængelighed for kollektiv trafik, forbeholdes byfunktioner med høj arbejdspladstæthed og med mange besøgende.

For at opnå målet om at øge andelen af brugerne af den kollektive transport i Randers Kommune har undersøgelser vist, at jo mere tilgængelige busser og tog er, jo flere vil benytte dem. Tilgængelighed defineres ved hvor langt der er til et stoppested (både ved start og slut destination), hvor ofte busserne kører samt hvor lang rejsetiden er sammenlignet med andre transportmidler.

Et af tiltagene til at øge fremkommeligheden er at sikre, at der tæt på stoppestederne planlægges for byfunktioner med en høj arbejdspladstæthed, med mange besøgende eller områder med tæt boligbebyggelse. Dette er især gældende for de stoppesteder, hvor der er en høj frekvens af kollektiv trafik.

Ko. 5

I nye byudviklingsområder og større byomdannelsesområder, der kan letbanebetjenes, skal letbanen tænkes ind som den bærende transportform.

Letbanen er en type sporvogn, der kører sammen med almindelig biltrafik på veje, og hvor det er muligt i eget trace, at køre med op til 100 km/t. Letbanesporet kan integreres i det omgivende miljø og sporet opleves kun som en barriere, når der passerer tog.

I kommunens planlægning, f.eks. ved byudvikling og ved byomdannelse, skal en fremtidig letbane derfor understøttes. Det indebærer, at i nærområdet til letbanen, og dens standsesteder skal der planlægges efter en relativ stor tæthed i bebyggelsen, for at skabe tilstrækkeligt befolkningsunderlag til, at det bliver attraktivt at etablere en letbane.

Der er reserveret areal til banen langs Århusvej, gennem Tirsdalen og forbi Randers Storcenter. De gamle jernbanespor kan bevares til fremtidig letbanedrift. Det gælder især så der sikres adgang til midtbyen og de eksisterende knudepunkter for offentlig transport, busterminalen og banegården.

Ko. 6

Der skal planlægges for miniterminaler for busser og den kommende letbane ved større trafikmål.

Frem til letbanens etablering skal den kollektive trafik gradvist forberedes på den planlagte strækning for letbanen. Det skal bl.a. ske ved at etablere miniterminaler langs de større transportmål, såsom ved Paderup, Randers syd, motorvejsafkørsler eller midtbyen. Her kan man samle busruter, p-pladser, cykelparkering mv., og derved skabe knudepunkter for kollektiv trafik.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.