Turistattraktioner og fritidsmuligheder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

At Randers Kommune har turistfaciliteter, der kan tiltrække besøgende til Randers fra hele landet.

At Randers Kommune kan tilbyde gode fritidsmuligheder.

Det er vigtigt at Randers Kommune kan tilbyde turistfaciliteter der kan tiltrække besøgende til Randers fra hele landet og samtidig kunne tilbyde kommunens borgere gode oplevelser og fritidsmuligheder. Det sikres blandt andet ved at støtte op om større samlende projekter som Naturpark Randers Fjord, Gudenå Naturpark og Bioplanet Randers samt at tænke fritid og naturoplevelser ind i byplanlægningen blandt andet i forbindelse med Byen til Vandet.

Bioplanet Randers - et oplevelsesfyrtårn

Randers Regnskov er Randers Kommunes største turistattraktion, der tilbyder en enestående helhedsoplevelse, hvor den besøgende kommer helt tæt på dyr og planter. "Bioplanet – fremtidens Randers Regnskov" er Randers Regnskovs videreudvikling til et oplevelsesfyrtårn med en international rækkevidde og med afsæt i biodiversitet. Bioplanet omfatter 4 forretningsområder: Bioplanet World, Bioplanet Rewilding Park, Bioplanet Business og Bioplanet Initiative.

De mest synlige elementer vil være Bioplanet World og Gudenå Naturpark.

Gudenå Naturpark er en videreudvikling af aktiviteterne i Vorup Enge i dag og skal vise historien om den biologiske mangfoldighed på tværs af geologiske tider i Danmark - særligt Gudenådalen. Her møder besøgende forskellige naturscenarier, hvor udvalgte store nøgle-dyrearter anvendes til landskabspleje – dyrearter som findes i området i dag, som tidligere har eksisteret, eller som kunne eksistere i fremtidens Danmark. Det er vigtigt at der er fri adgang til området for alle besøgende, og ikke kun besøgende i Randers Regnskov.

I Gudenå Naturpark kan den besøgende selv rejse ind i Danmarks dyre- og planteliv, gående eller cyklende ad stierne, i kano eller måske med luftballon. Stisystemet i Gudenå Naturpark er koblet sammen med de offentlige cykel- og gangstier i tilknytning til området Vorup Enge og arealerne langs Gudenåen – herunder en bro på ydersiden af jernbanebroen over Gudenåen.

Byrådet bakker op om Bioplanet og har vedtaget at stille arealer til rådighed for Bioplanet inden for Hvidemølleområdet. Det er forventningen, at der i de kommende år skal arbejdes med den fremtidige disponering af arealet og de sammenhænge, Bioplanet i forhold til de omgivende rammeområder indgår i. I den forbindelse skal sikres, at offentligheden får en forbedret adgang til Gudenåen og naturområderne i Gudenådalen i forhold til i dag.

Retningslinjer:

Tu. 1

Udviklingsmuligheder af større attraktioner, såsom Randers Regnskov bør understøttes, der skal dog ske en afvejning af hensynet til naboer, øget trafik, klimatilpasning og andre relevante arealinteresser.

Byrådet vil så vidt muligt understøtte udviklingsmulighederne for de større turistattraktioner i Randers Kommune.

Udvidelsen af Randers Regnskov til Bioplanet Randers bliver en særdeles vigtig del af Randers fremover, derfor har Byrådet krav til målsætningerne for byens udvikling, som projektet skal understøtte:

  • Bioplanet skal udformes med en arkitektur der har skulpturel karakter af høj arkitektonisk kvalitet og honorerer de højeste standarder for bæredygtigt byggeri med respekt for landskabet.

  • Udsynet fra byen skal sikres gennem krav til højde af bygningsmasse i fastlagte sigtelinjer.

  • Bioplanet skal udformes så offentligheden får en forbedret adgang til Gudenåen og naturområderne ift. i dag. Bioplanet skal trække det grønne element ind til byen.

  • Samspillet med Randers midtby og Byen til Vandet har høj prioritet.

  • De mange besøgende stiller betydelige krav til infrastrukturen - især langs Viborgvej. Det er vigtigt at skitsere løsningsmodeller for trafikhåndteringen tidligt i processen.

  • Bioplanet skal understøtte den kollektive trafik. F.eks. p-pladser i byens udkant og shuttlebus til Bioplanet World. På lang sigt kan Bioplanet World på denne måde medvirke til at forberede den fremtidige letbane.

Tu. 2

Naturpark Randers Fjord strækker sig fra Randers Bro i Randers midtby til fjordens udmunding ved Udbyhøj, en strækning på ca. 40 km. Naturpark Randers Fjord afgrænses som vist på kort.

Randers Fjord strækker sig fra Randers Bro i Randers midtby til fjordens udmunding ved Udbyhøj, en strækning på ca. 40 km. Området rummer nogle af de største naturværdier i Randers- og Norddjurs kommuner, med en unik natur, store kulturværdier og spændende landsbyer. Ved Randers by, hvor Gudenåen løber ud i fjorden, findes et af landets største indlandsådeltaer, og ved Udbyhøj, hvor Randers Fjord løber ud i Kattegat finder man et af landets største og eneste østvendte fjorddeltaer.

Formålet med processen omkring udpegningen af naturparken er at gøre fjorden endnu mere attraktiv for både borgere og turister ved at skabe en fælles ramme at udvikle området ud fra.

Friluftsrådet definerer en naturpark således: ”Naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterede landskaber er karakteristiske for landets forskellige egne og bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. ” Citat fra Vejledning fra friluftsrådet 2013, Danske Naturparker - Hvordan kommer vi i gang?

Fundamentet for mærkningsordningen er 10 kriterier, der ses i link til Friluftsrådets vejledning i boks.

Randers Kommune samarbejder om Naturpark Randers Fjord med Norddjurs Kommune, de to kommuners turistorganisationer (Visit Randers og Destination Djursland) og de to kommuners lokale aktionsgrupper (LAG Randers-Farvskov og LAG Djursland). Der er nedsat et naturparkråd, der samlet rådgiver kommunerne i spørgsmål vedr. Naturpark Randers Fjord i.f.t natur, kultur og friluftsliv, lodsejere, lokale borgere, brugergrupper og andre interessentgrupper.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Naturpark Randers Fjord

Vejledning - Naturpark

Byen til Vandet