Fritidsaktiviteter på hav, fjord og å

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre gode udviklingsmuligheder for lystbådehavnene i Udbyhøj og Dronningborg.

Sikre og udbygge vores eksisterende natur samt arbejde for, at skabe bedre adgang til den så alle har større mulighed for naturoplevelser.

Det er vigtigt at fritidsaktiviteter og natur kan gå hånd i hånd således, at vi sikrer muligheden for at bruge hav, fjord og å uden at det går væsentligt ud over naturkvaliteten.

Lystbådehavnene og deres bagland har en betydelig rekreativ værdi for såvel brugerne som for de omkringliggende boligområder. Lystbådehavnene er en vigtig del af kommunens arbejde for at udvikle bosætning, erhverv og turisme langs Randers Fjord.

Retningslinjer:

Fa. 1

Udvidelser af lystbådehavne skal ske med respekt for de landskabelige interesser og forbedre områdets rekreative muligheder. 

Lystbådehavne ligger i tæt kontakt med naturen og landskabet og har stor indvirkning på de rekreative muligheder i et område. Placering af nye lystbådehavne skal derfor tage særligt hensyn hertil.

Eksisterende lystbådehavne ses af kort.

Fa. 2

Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg kan etableres, hvis det skønnes at kunne gøres med respekt for de rekreative ønsker og øvrige arealinteresser.

Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg tillades på baggrund af en konkret vurdering. Ved mindre anlæg forstås normalt anlæg med kapacitet under 50 både, placeret på steder, hvor vanddybden ikke tillader sejlads med kølbåde og større motorbåde.

Fa. 3

Infrastruktur til aktiviteter på hav, fjord og å bør fortrinsvist tilknyttes de eksisterende havneanlæg og anlægsbroer.

Infrastrukturelle anlæg til eksempelvis vandsport bør tilknyttes de eksisterende havneområder langs med fjorden for at undgå forstyrrelser af dyrelivet. Kano/kajak ophalerpladser, lystfiskerbroer og lignende mindre anlæg skal kunne anlægges langs med kommunens vandløb og fjorden, så et passende netværk langs vandløb og fjord fortsat sikres.

Fa. 4

Benyttelsen af vandområder til sejlads og lignende skal afvejes i forhold til beskyttelsen af vandområderne, så muligheden for at opnå god økologisk og fysisk tilstand ikke forringes

Sejlads på Gudenåen er reguleret af Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. I kommunens administration af bekendtgørelsen skal der foretages en afvejning af benyttelsen således, at benyttelsen ikke forringer mulighederne for at opnå en god økologisk og fysisk tilstand af vandområdet.

Fa. 5

Fussing Sø og Udbyhøj strand skal kunne anvendes som henholdsvis badesø og som badestrand.

Mulighed for badning i Fussing Sø og i Randers Fjord ved Udbyhøj skal udvikles med adgangsmuligheder og sikres med en god fysisk og kemisk tilstand. Udviklingen skal dog ske uden, at anvendelsen hindrer at natur – og miljøtilstanden kan forbedres. Miljøtilstanden i søen er afgørende for søens benyttelse som badesø idet opblomstring af trådalger og blågrønalger på grund af for stor næringsstoftilførsel kan hindre, at søen kan benyttes som badesø. Ligeledes er det afgørende, at der arbejdes hen imod en god hygiejnisk, kemisk og biologisk miljøtilstand i Fjorden for at kunne understøtte den rekreative benyttelse af Udbyhøj strand.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.