Master

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Begrænse antallet af antennemaster i Randers Kommune for at tage hensyn til landskab og kulturmiljø.

Sikre at virksomheder som minimum skal opleve en ordentlig mobildækning i 98 % af kommunens arealer.

Telekommunikation er væsentlig for en fortsat udvikling af samfundet i Randers Kommune. Det betyder, at der skal gives tilladelse til de nødvendige anlæg, men at det samtidigt er vigtigt at tage hensyn til landskabet og kulturmiljøer.

Mindre antenner, som kan opstilles uden landzonetilladelse er ikke omfattet af retningslinjerne i dette afsnit.

Retningslinjer:

Ma. 1

Nye antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder. Kun hvis der ikke er andre muligheder og det er i overensstemmelse med planlægningen for området, kan en opstilling i andre områder, i byen/landsbyen eller i det åbne land, tillades. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner skal der tages højde for placering af antennemaster.

For at begrænse påvirkningen af det omkringliggende landskab og kulturmiljø skal nye master om muligt, placeres i eksisterende erhvervsområder. Hvis dette ikke er muligt, kan der placeres master andre steder. Dette vil dog skulle ske under hensyn til de øvrige retningslinjer, planlægning i øvrigt og masteloven. Der gives ikke dispensation til masteloven.

Ma. 2

Der tillades kun nye master, hvor det ikke er teknisk muligt at bruge bygninger eller eksisterende master. Ved ansøgning om nye antennepositioner skal antenner søges placeret samlet.

Det er væsentlig ved opstilling af antennemaster at behovet for en ny antennemast vurderes i forhold til om der er eksisterende master eller bygninger, hvorpå nye antenner kunne placeres.

Masteloven tilsigter at minimere antallet af antennemaster og deres skadevirkninger på landskabet. Det sker blandt andet ved at kommunerne har kompetence til at påbyde mobiltelefonselskaberne en fælles udnyttelse af eksisterende master. Loven giver også kommunerne kompetence til at påbyde opsætning af antennesystemer på bygninger, master og andre høje konstruktioner, der ikke i forvejen anvendes til kommunikationsformål.

Ma. 3

Ved opstilling af nye master for mobiltelefoni kan der stilles krav om, at der skal være plads til andre operatører. Mastehøjden skal være så lav som mulig, uden at tilsidesætte mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme mast.

Byrådet lægger vægt på, at master hvis det er muligt, skal anvendes til flere antenner. Derved begrænses det samlede antal af master mest muligt.

For at minimere antallet af master i landzone skal master, der ikke længere benyttes fjernes senest et år efter, at mastens anvendelse ophører. Dette skal stilles som krav i landzonetilladelsen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Mastedatabasen