Ledningsanlæg

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre mulighed for etablering af de ledningsanlæg, som er samfundsmæssigt nødvendige.

Tage vidtgående hensyn til natur, miljø, landskab og kulturmiljø ved placering og udformning af ledningsanlæg.

Retningslinjer:

Le. 1

Tekniske strækningsanlæg skal placeres således, at rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkninger i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.

Byrådet ønsker at udvikle fjernvarmeforsyningen, hvilket kræver etablering af en række tekniske anlæg. I planlægningen søger byrådet at afveje nødvendigheden af sådanne anlæg mod andre interesser.

Anlæg af regional betydning dækker i sig selv et begrænset areal, men kan påvirke omgivelserne i stor afstand. Det kan f.eks. være, højspændingsledninger, spildevand, naturgas, olieforsyning og fjernvarme. Byggelinjer, sikkerhedszoner m.m. betyder, at grundejerens rådighed over arealet kan mindskes i større eller mindre grad.

Højspændingsledninger er langt billigere at anlægge som luftledninger end som jordkabler. Men luftledninger skæmmer også landskabet, og skaber gener. Disse skal derfor begrænses, og nye forbindelser skal så vidt muligt udføres som jordkabler.

Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv., nær luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Over jordkabler er beplantning med dybdegående rødder ikke tilladt, idet rødderne kan beskadige kablerne.

Ved planlægning nye elforsyningsanlæg, kabler eller lignende, eller ved planlægning af boliger og børneinstitutioner bør man arbejde efter forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet er en anbefaling fra sundhedsstyrelsen i forhold til befolkningens eksponering fra magnetfelter. Der er ikke defineret nogle faste afstande, men forsigtighedsprincippet lyder som følgende:

"Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.

Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering."

Le. 2

Der reserveres arealer til de anviste naturgasledninger og kraftvarmeledninger. Reservationszonerne omfatter 100 meter brede bælter omkring linjeføringens midte.

Ledningsanlæggene, enten i form af fjernvarme- eller naturgas ledninger, skal være med til at sammenbinde og udbygge de eksisterende fjernvarmeområder og naturgasområder.

Når der planlægges sådanne anlæg, skal linjeføringen tage hensyn til bl.a. naturområder, påvirkningen på miljøet og eventuelle kulturmiljøer.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Energinet.dk