Jordforurening

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

At der ved byudvikling skal tages hensyn til eventuel jordforurening.

Retningslinjer:

Jo. 1

Ved planlægning af et givet areal skal mulig jordforurening adresseres.

Jordforurening kan udgøre en trussel mod natur, miljø, grundvand, udnyttelsen af jorden samt dyrs og menneskers sundhed og færden. De mulige risici er forbundet med:

  • direkte berøring af den forurenede jord.

  • optagelse af forurening i afgrøder.

  • udledning til recipienten.

  • nedsivning til grundvandet.

  • afdampning til luften, herunder både udeluft og indeklima.

Lov om forurenet jord skal sikre en kortlægning af arealer, hvor der er konstateret jordforurening samt arealer, hvor tidligere aktiviteter kan have været kilde til jordforurening. Det er Region Midtjylland, der har pligt til at udføre denne registrering i et landsdækkende matrikelregister.

Formålet er, at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Så vidt muligt bør både byudvikling og planlægning, derfor tilpasses den viden, der er om jordforurening i det område, der planlægges for. Ved at inddrage jordforureningsforhold som et vidensgrundlag tidligt i planlægningen, kan der rettes opmærksomhed på de miljømæssige problemstillinger, der skal varetages i forbindelse med den påtænkte arealanvendelse.

Yderligere info kan ses på link i boks til regionens hjemmeside om jordforurening.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Regionens side om jordforurening