Støj og miljø

For at minimere miljøkonflikter ved nuværende og fremtidig planlægning er det væsentlig at være opmærksomme på de miljømæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med f.eks. erhverv, tekniske anlæg og større infrastrukturelle anlæg. Det gælder i forhold til støv, lugt og støj, men også i forhold til eksisterende jordforurening, befolkningens sundhed m.m.

Derfor er der krav om, at det skal vurderes om projekter, planer og programmer, dvs. dokumenter, der fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, skal miljøvurderes enten ved en miljørapport eller en VVM-redegørelse. Derudover findes der lovkrav omkring jordforurening og støj.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.