Potentielle økologiske forbindelser

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Skabe ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge.

Sammenbinde fragmenterede naturområder.

De potentielle økologiske forbindelser skal i fremtiden kunne fungere som nye økologiske forbindelser og derved udvide disse.

Retningslinjer:

Po. 1

I de potentielle økologiske forbindelser skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge skabes og forbedres.

Potentielle økologiske forbindelser er områder, der består af lavbundsarealer og skråninger, som ligger tæt på de eksisterende økologiske forbindelseslinjer og som derved muliggør en udvidelse af disse. Lavbundsarealer og skråninger er områder, som har mulighed for med tiden, at udvikle sig til natur henholdsvis eng/mose eller overdrev/hede.

Hensigten med de potentielle økologiske forbindelser er, at skabe nye og udvide de eksisterende økologiske forbindelseslinjer.

Po. 2

De potentielle økologiske forbindelser skal søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg.

Hensigten med de potentielle økologiske forbindelser er, at de på sigt kan fungere sammen med de økologiske forbindelser som vejnet for en række dyrearter og give mulighed for at disse kan færdes mellem eksempelvis raste og fourageringssteder samt at sikre spredningskorridorer for både dyre og plantearter. Det er vigtigt at være opmærksom på muligheden for etablering at faunapassager indenfor de potentielle økologiske forbindelseslinjer, eksempelvis når der etableres vandløbsunderføringer. Efter en konkret vurdering kan der meddeles tilladelse til anlæg, der fremmer spredningsmulighederne for dyr og planter.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.