Potentielle naturområder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Styrke sammenhængene mellem de eksisterende naturområder ved at dyrkede arealer udpeget som potentielle naturområder med tiden udgår af omdrift og overgår til naturområder.

Arbejde for, at de potentielle naturområder overgår til egentlige naturområder.

Styrke naturindholdet og naturkvaliteten i de potentielle naturområder.

Arbejde for, at potentielle naturområder ikke inddrages til formål, der forhindrer eller vanskeliggør, at de på et senere tidspunkt kan blive til et egentligt naturområde.

Der udpeges potentielle naturområder for at gøre den eksisterende natur mere robust og skabe sammenhæng mellem de eksisterende områder. Større sammenhængende naturområder er med til at øge biodiversiteten og robustheden i naturen.

Retningslinjer:

Pn. 1

De potentielle naturområder skal bevares og om muligt forbedres som levesteder for vilde dyr og planter.

Potentielle naturområder er arealer, som i dag ofte er i mere eller mindre intensiv drift. Det vil sige arealer, som pløjes hvert år eller med få års mellemrum, men hvor det er byrådets ønske, at naturindholdet skal øges gennem ekstensivering af landbrugsdriften. De mulige naturområder kan således, over tid overgå til at være egentlige naturområder.

De potentielle naturområder består primært af arealer, der er beliggende på lavbundsjord, som naturligt med tiden eller ved sløjfning af dræn vil overgå til vådområde (mose/eng/sø), de kan også bestå af bakkede landskaber med stejle skråninger, hvor der kan dannes overdrev eller hede.

Pn. 2

Dyrkede arealer, der er udpeget som potentielle naturområder, skal så vidt muligt udgå af landbrugsmæssig omdrift, f.eks. ved at arealerne overgår til ekstensiv drift.

Ekstensivering af landbrugsdriften har betydning for dyr og planter. Den har også betydning for vandkvaliteten i vandløb, søer og grundvandet, idet udvaskning og afstrømning af næringsstoffer reduceres. Afgrænsningen af potentielle naturområder i forhold til værdifulde landbrugsområder, er resultatet af en samlet afvejning af interesser. Potentielle naturområder prioriteres højest, hvor naturindholdet øges mest i forhold til landbrugets produktionstab. Der er derfor især tale om lave og fugtige ådale, stejle skrænter og jorde af ringe bonitet.

Pn. 3

Det skal undgås, at inddrage de potentielle naturområder til formål, der kan forringe naturindholdet eller vanskeliggøre at området på et senere tidspunkt kan omdannes til natur.

I potentielle naturområder vil Randers Kommune arbejde for at områderne på sigt kan omdannes til natur. Det betyder, at formål, der forhindrer eller vanskeliggør dette, som udgangspunkt ikke tillades.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.