Overfladevand

Byrådet vil:

Sikre et bæredygtigt vandmiljø og en styrket naturindsats via bl.a. den kommunale planlægning og arealanvendelse.

Sikre en stor rigdom af dyre- og plantearter og rent vand i søerne, vandløbene og fjordene til gavn for naturen og den rekreative udnyttelse heraf.

Planlægningen for overfladevand skal sikre de miljømæssige muligheder og samtidig afveje forskellige hensyn til anvendelsen af vandløb, søer og kystvande og tage højde for mulige konflikter.

De statslige vandplaner foreskriver, hvilke mål der er for samspillet mellem grundvand, overfladevand og spildevand. Randers Kommune har udarbejdet handleplaner for, hvordan de statslige natur- og vandplaner skal realiseres i kommunen.

Retningslinjer:

Ov. 1

Beskyttelsen af overfladevandet sker efter de statslige natur- og vandplaner.

Staten har med baggrund i EU’s Habitat og vandrammedirektiv udarbejdet natur- og vandplaner, der fastsætter kvalitetsmål for natur- og vandområderne. Jf. EU’s vandrammedirektiv har Danmark en forpligtigelse til ultimo 2015 generelt, at have opnået god økologisk og kemisk tilstand for vandområderne. Kommuneplanen må ikke stride mod disse planer.

I Randers Kommune arbejdes der for at opfylde målene i de statslige vandplaner, så miljøtilstanden i vores fjord, vandløb og søer forbedres til glæde for både dyre og planteliv. Samtidig vil en bedre miljøtilstand sikre at vi fortsat kan anvende vores fjord, vandløb og søer rekreativt.

Målene i vandplanerne er endnu ikke opfyldte ved udgangen af 1. vandplansperiode der strækker sig 2009-2015. I fjorden ses dog en begyndende positiv virkning i takt med at udledninger af næringsstoffer, primært fra landbrugsjord, reduceres. Desuden har omtrent halvdelen af vandløbene i Randers Kommune en god økologisk tilstand.

For at forbedre vandkvaliteten har Randers Kommune udarbejdet handleplaner for, hvordan de statslige natur- og vandplaner skal realiseres i kommunen.

Indsatserne i kommunen har betydet krav om forbedringer i forhold til, drift af landbrugsarealer, spildevandsudledninger til fjorden og til vandløb i det åbne land, overløb i forbindelse med regn, dambrug, drift og pleje af naturarealer og vandløb, anvendelse af lavbundsarealer, etablering af nye vådområder, restaurering af vandløbsstrækninger mv.

I december 2015 kom anden generation af de statslige vandplaner der kaldes vandområdeplaner.

For anden planperiode har kommunerne med bistand fra lokale vandråd udarbejdet forslag til hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke indsatser der skal anvendes i vandområdeplanen.

Ov. 2

Udviklingsmuligheder for akvakulturerhvervet skal sikres under hensyntagen til natur, miljø og kulturmiljø.

Det er kommunens opfattelse, at nye akvakulturanlæg og recirkulationsanlæg skal placeres på afstand fra vandløb og søer, med henblik på at minimere miljøbelastningen på både vandløbene, samt de ånære omgivelser, som oftest er naturbeskyttede områder såsom ferske enge, moser og kær.

Recirkuleringsanlæg er i stigende grad blevet mere uafhængige af en vandløbsnær placering. Således kan recirkuleringsanlæg eksempelvis tænkes anbragt i nedlagte landbrugsbygninger.

Ov. 3

Der skal reserveres arealer til håndtering af regnvand i forbindelse med lokalplanlægning for både nyt og eksisterende byggeri i overensstemmelse med vandplanerne.

Håndtering af overfladevand i områder, der skal byggemodnes, eller hvor afledningen skal ændres, bliver administreret efter retningslinjer i statens vandplaner og fastlægges i kommunens spildevandsplan eller tillæg dertil. Allerede under udarbejdelsen af lokalplaner for disse områder, skal der rettes opmærksomhed mod reservering af arealer til håndtering af regnvand. Det kan være arealer til forsinkelse og rensning af regnvand inden udledning til vandområder eller nedsivning af regnvand lokalt.

Ov. 4

Forsinkelsesbassiner for regnvand skal etableres som vådbassin eller anden bassintype, og indpasses som rekreative elementer, hvor det er hensigtsmæssigt, og under hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Etablering af nye forsinkelses-bassiner til regnvand, bør hvor det er teknisk muligt, anlægges som våde bassiner. Anlæg af vådbassiner muliggør etablering af nye naturområder med stor rekreativ værdi for borgerne i lokalområdet. Bassinerne anlægges om muligt med lav hældning (1:5) af hensyn til børn og dyr. Fremtidige bassiner bør indpasses i naturlige lavninger. Ved etablering af bassin i områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) skal der stilles vilkår om tæt bund i bassinerne.

Ov. 5

Når områder til byudvikling udlægges skal der tages hensyn til det åbne lands overfladeafstrømning.

Nye byudviklingsområder skal planlægges så unødig oversvømmelse og gener fra overfladeafstrømning undgås. Her er det vigtigt at se på området som en helhed og ikke kun det konkrete projektområde.

Ov. 6

Ved nyanlæg skal overfladevand som udgangspunkt håndteres ved kilden vha. lokal afledning.

Ved lokalplanlægning i rammeområder udlagt til byudvikling anbefales det, at muligheder for håndtering af overfladevand screenes med henblik på at undersøge den bedst mulige teknologi til afvanding af arealerne. Overfladevand skal søges håndteret lokalt ved f.eks. nedsivning, men under hensyntagen til lokale muligheder herfor og beskyttelse af grundvandet.

Ov. 7

Med vedtagelsen af bestemmelser for private vandløb om vandløbsvedligeholdelse skal der lægges vægt på at den naturgivne tilstand så vidt muligt genskabes.

Private vandløb må ikke uddybes og gøres bredere uden tilladelse, de skal behandles så vandløbenes målsætning og potentiale understøttes, og således at den naturgivne tilstand af vandløbet søges genskabt.

Ov. 8

Vedligeholdelsen af vandløb skal tilrettelægges, så vandafledningen samt dyre - og plantelivets mangfoldighed sikres.

En mere skånsom tilrettelæggelse af vandløbsvedligeholdelsen vil medvirke til genopretning af en god økologisk tilstand. Det er kommunens opgave, at fastsætte og formidle bestemmelser for vedligeholdelsen for vandløb. Vedligeholdelsesbestemmelserne skal være i overensstemmelse med vandplanerne og vandløbsregulativer.

Ov. 9

Der tillades som udgangspunkt ikke rørlægninger af vandløb der har et naturligt dyre- og/eller planteliv.

Når vandløb rørlægges forarmes vandmiljøet. Åbne vandløb fungerer som yngle- og tilholdssteder for dyr og planter og som spredningskorridorer i landskabet. Randers Kommune ønsker derfor som udgangspunkt at fastholde også mindre vandløb som åbne småbiotoper og som spredningsmuligheder for dyr og planter.

Ov. 10

Når der gives tilladelser til etablering af nye vandhuller i det åbne land vil kommunen stille vilkår om en sprøjte- og dyrkningsfri bufferzone på 10 meter rundt om vandhullet, for på denne måde at sikre en bedre natur- og miljøkvalitet i de etablerede vandhuller.

For mindre vandhuller har det stor betydning hvad der foregår af aktiviteter og hvilken påvirkning der eksisterer indenfor den umiddelbare nærhed af vandhullet, for at give nye vandhuller den bedste miljømæssige start og for at mindske en fremtidig påvirkning af vandhullet vil der være et krav om en 10 meter bufferzone rundt om nye vandhuller.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Statens Vandplaner