Naturområder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Styrke naturindholdet og naturkvaliteten i kommunens naturområder.

Arbejde for, at øge den biologiske mangfoldighed i kommunen.

Arbejde for, at der etableres øget adgang til naturområderne, bl.a. i form af nye stisystemer.

Bevare, beskytte og om muligt øge kommunens samlede areal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Foretage et løbende tilsyn med de § 3 beskyttede områder, så alle områder besigtiges i løbet af en 10-årig periode.

Naturområder omfatter eksisterende natur, som efter naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod ændringer af tilstanden på arealerne. De beskyttede naturtyper omfatter: Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev. Nogle naturområder er desuden udpeget som natura2000-område eller er fredet, disse områder indgår også i udpegningen naturområder.

Retningslinjer:

Na. 1

Naturområder er et samlet begreb, der dækker over de § 3 beskyttede områder, de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og naturfredede områder. Inden for naturområder gælder hver sit regelsæt for beskyttelsen af områderne.

I naturområderne gælder forskellige regler alt efter hvilket grundlag det enkelte område er udpeget på baggrund af. I de § 3 beskyttede områder må der ikke laves ændringer på arealet. I de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke tillades aktiviteter, der kan forringe de naturtyper eller levesteder for de arter, områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme. I de naturfredede områder er beskyttelsen afhængig af, hvad der står i fredningsbestemmelserne.

Na. 2

Det samlede areal af § 3 beskyttede naturområder skal opretholdes og arealerne skal søges forbedrede som levesteder for vilde dyr og planter.

Bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 betyder, at der ikke må laves ændringer på arealet. Kun i særlige tilfælde kan der dispenseres herfra. Randers Kommune søger, at forbedre de beskyttede naturområder ved, at tilskynde private til at pleje deres naturområder, og ved at pleje alle kommunens egne naturarealer samt udvalgte særligt værdifulde naturarealer med stor biologisk mangfoldighed.

Na. 3

Tilstanden i naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må som udgangspunkt ikke ændres. Kun i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering hvori områdets målsætning indgår, kan der tillades ændringer af et naturområdes nuværende tilstand.

Det er byrådets ønske at Randers Kommune har en stor rigdom af natur med en mangfoldighed af dyre- og plantearter. Ved administration af naturbeskyttelsesloven lægges der vægt på at tage et samlet hensyn, så naturforholdene ikke forringes, men søges forbedret. I særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan der tillades ændringer af et naturområdes nuværende tilstand. Vurderingen vil tage udgangspunkt i områdets målsætning. Målsætningen har desuden betydning for i hvor høj grad byrådet vil arbejde for og evt. finansiere, at naturindholdet bevares og udvikles.

De beskyttede områder er inddelt efter en tredelt målsætning (A-B-C). Arealerne tildeles en målsætning i overensstemmelse med naturværdierne på arealet og sammenhængen med omgivende naturarealer i overensstemmelse med principperne i Naturkvalitetsplanen.

Målsætningen udtrykker byrådets vurdering af det aktuelle og det ønskede, fremtidige naturindhold i de eksisterende naturområder, hvor A er en høj målsætning og C er en lav målsætning.

Na. 4

I forbindelse med projekter af stor samfundsmæssig betydning, hvor der helt undtagelsesvis inddrages § 3 beskyttede naturområder, skal der som udgangspunkt udlægges erstatningsarealer i forholdet 1:2.

De § 3-beskyttede naturtyper er få og udsatte, og der er en særlig forpligtigelse til at passe ekstra godt på en række naturtyper som eksempelvis væld og kærtyper. Sådanne naturtyper er nærmest umulige at etablere erstatningsbiotoper for, hvorfor det er vigtigt at undgå en påvirkning af disse, når der planlægges for veje, broer o.lign.

Hvis der i forbindelse med projekter af samfundsmæssig betydning inddrages § 3 arealer eller ved uoprettelig indgriben i arealer med § 3 naturtyper, skal der udlægges erstatningsnatur for at bevare naturtypernes økologiske funktionalitet. Denne erstatningsnatur skal som udgangspunkt udlægges så tæt på den eksisterende § 3 natur som muligt og i forholdet 1:2. Hvis erstatningsnaturen kan placeres i umiddelbar nærhed af eksisterende § 3 beskyttet natur og på denne måde være med til at udbygge og sikre et eksisterende naturområde og en økologisk forbindelse, så kan det efter en konkret vurdering erstattes i forholdet 1:1.

 

Na. 5

Ved lokalplanlægning skal der så vidt muligt planlægges for en bufferzone til § 3 beskyttede naturområder i form af randområder uden bebyggelse. Bufferzonen skal som udgangspunkt have en bredde på 10 meter.

Byrådet ønsker, at beskytte § 3 beskyttede naturtyper for uønsket påvirkning fra eksempelvis byvækst. Derfor udlægges en bufferzone til disse områder i forbindelse med planlægning på kommunens egne arealer, samt ved ny lokalplanlægning. Denne bufferzone skal beskytte områderne ved så vidt muligt at undgå bebyggelse, gødskning og sprøjtning. I bufferzonen kan regnvandsbassiner, som et element der øger diversiteten, derimod godt etableres. Bufferzonen har som udgangspunkt en bredde på 10 meter, men skal i hvert enkelt tilfælde vurderes konkret efter de lokale forhold.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.