Lavbundsarealer og mulige vådområder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre muligheden for genskabelse af tidligere vådområder.

Sikre lavbundsarealernes mulighed for at udvikle sig til værdifulde naturområder.

Forbedre naturkvaliteten og forbedre adgangen til naturen under projektering af nye vådområder.

Modvirke ophobning af fosfor i jorden på potentielle vådområder og på områder, der forventes oversvømmet ved vandstandsstigning.

Nye vådområder giver mere natur. Hvor tidligere intensiv dyrket landbrugsareal i eksempelvis pumpelag bliver omdannet til vådområder vil man fremme den biologiske mangfoldighed, da intensivt dyrkede landbrugsarealer vil blive omdannet til søer, moser eller våde enge med et rigere dyre- og planteliv.

De nye vådområder vil typisk blive anlagt ved at genoprette de hydrologiske forhold – f.eks. ved at gennembryde pumpelags diger, genslynge vandløb, hæve vandløbsbunde og afbryde drænsystemer.

Nye vådområder vil skabe et mere varieret og attraktivt landskab. Adgangen til nye vådområder skal tænkes ind fra begyndelsen, således at den nye natur kommer så mange som muligt til gavn.

Retningslinjer:

Lv. 1

Mulige vådområder og lavbundsarealer, skal friholdes for byggeri og anlæg, som hindrer naturgenopretning.

Lavbundsarealer kan udvikle sig til værdifuld natur. Det kan f.eks. ske ved genskabelse af strandenge, enge, moser, lavvandede søer og fjorde på arealer, der er kunstigt afvandede eller drænede. Derfor er det vigtigt at disse arealer friholdes for byudvikling, ferie- og fritidsbyggeri, nye veje bortset fra markveje, elledninger mv.

Eventuelle anlæg bør udformes under hensyn til mulighederne for en fremtidig naturmæssig anvendelse af arealerne.

Lv. 2

Planlægning for anlæg mv. på lavbundsarealer skal baseres på risikoen for forhøjet vandstand.

Lavbundsarealer er de første som rammes af forhøjet vandstand fra fjord og vandløb, derfor skal den fremtidige planlægning for anlæg mv. baseres på en analyse af risikoen for forhøjet vandstand på disse områder.

Lv. 3

Der kan indenfor de udpegede vådområder gennemføres naturgenopretningsprojekter, med henblik på at fjerne kvælstof og tilbageholde fosfor og med henblik på at tilbageholde store vandmængder i klimamæssig sammenhæng.

Klimaændringerne fører til kraftigere regnskyl, der forårsager oversvømmelse af store arealer. Ved at tillade oversvømmelse af et vådområde kan de store vandmængder tilbageholdes midlertidigt, så vandet afledes over et længere tidsrum og vandføringen udjævnes. Herved kan f.eks. lavtliggende boligarealer bedre beskyttes mod oversvømmelse. Det skal tages i betragtning, at dyrkningssikkerheden på landbrugsjord i lavbundsarealer kan mindskes, efterhånden som klimaændringerne forventes at slå igennem.

Projekter til genoprettelse af vådområder ønskes i øvrigt i størst muligt omfang gennemført på baggrund af frivillige aftaler, med de berørte lodsejere.

Lv. 4

Forringelse af den eksisterende naturkvalitet ved etablering af nye vådområder skal forsøges undgået.

I forbindelse med etablering af nye vådområder skal det så vidt muligt undgås, at det påvirker eksisterende natur i en negativ retning. Ved nyetablering af vådområder kan der eksempelvis være en risiko for frigivelse af fosfor fra jorden til nedstrøms beliggende vandområder.

Lv. 5

Offentlighedens adgang til nye vådområdeprojekter skal så vidt muligt sikres.

Ved skabelse af nye vådområder opstår der ofte nye naturområder med rekreativ værdi. I forbindelse med genskabelse af nye områder skal der så vidt muligt sikres en offentlig adgang til disse områder.

Lv. 6

Ved gennemførelse af naturgenopretningsprojekter skal væsentlige kulturhistoriske interesser sikres.

Kulturhistoriske værdier er vigtige for nu- og eftertiden, i forbindelse med etablering af nye vådområder skal væsentlige kultuhistoriske værdier forsøges sikret. Eksempelvis kan der i et vådområdeprojekt være værdifulde sten- og jorddiger inde i projektområdet.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.