Grundvand

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre, at målsætninger og retningslinjer i de statslige vandplaner bliver efterfulgt.

Sikre, at kommunens borgere også i fremtiden kan få drikkevand af høj kvalitet baseret på rent og urenset grundvand.

Sikre, at beskyttelsen af grundvandet så vidt muligt skal prioriteres højere end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening.

Grundvand udgør en af menneskets vigtigste ressourcer – derfor skal vi passe rigtig godt på det. Byrådet vil beskytte grundvandet således, at det findes i tilstrækkelige mængder, og at vandet er rent.

De statslige vandplaner foreskriver, hvilke mål der er for samspillet mellem grundvand, overfladevand og spildevand. Retningslinjerne for grundvandet fremgår også af vandplanerne.

Drikkevand indvindes i dag fra grundvandet. Den fremtidige forsyning skal også kunne baseres på indvinding af stort set ubehandlet grundvand. Det forudsætter, at der vedvarende kan dannes nyt grundvand, som ikke forurenes undervejs ned i grundvandsmagasinerne.

Grundvands ressourcerne i Randers Kommune er nu kortlægning og de endelige indsatsområder forventes vedtaget i slutningen af 2016 og vil derefter være bindende for kommuneplanen. Grundvandskortlægningen har en indflydelse på, hvor der kan udlægges nye arealer til f.eks. erhverv, samt hvilke typer af erhverv der kan placeres i de enkelte erhvervsområder.

Retningslinjer:

Gr. 1

Beskyttelse af grundvand reguleres efter de statslige vandplaner for Randers Fjord, Mariager Fjord og Limfjorden.

Retningslinjer for grundvandsområdet fremgår af de statslige vandplaner.

Alt grundvand skal beskyttes mod forurening af hensyn til drikkevandsforsyning og bevarelse af våde naturområder. På grund af drikkevandsinteresser er det særligt vigtigt at beskytte følgende områder mod forurening:

  • områder med særlige drikkevandsinteresser. (OSD-områder)

  • indvindingsoplande til almene vandværker.
    indsatsområder.

  • beskyttelseszoner for drikkevandsboringer.

  • boringsnære beskyttelsesområder.

Dette foregår bl.a. gennem miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven og planloven.

Ved byudvikling er det vigtigt, at der tages hensyn til grundvandet, især til de grundvandsforekomster der er væsentlige for den fremtidige vandforsyning og som udgør de ovenstående områder.

Før der byudvikles indenfor disse områder, foretages en konkret vurdering. Vurderingen skal afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser mv. tages hensyn til grundvandet. Heri skal indgå en vurdering af:

  • mulighederne for alternative retninger for byvækst.

  • den naturlige beskyttelse af grundvandet i de enkelte områder.

  • mulighederne for at undgå eller kontrollere en forurening.

Virksomheder og anlæg, hvor der oplagres, håndteres eller anvendes væsentlige mængder af mobile forureningskomponenter, så som olieprodukter, opløsningsmidler, gødningsstoffer, pesticider og vejsalt, udgør en potentiel risiko for forurening af grundvandet. Denne type virksomhed bør ikke placeres, hvor det nedsivende regnvand bliver til grundvand, som efterfølgende pumpes op og anvendes til drikkevand.

Gr. 2

På baggrund af Statens grundvandskortlægning udarbejder Randers Kommune indsatsplaner for at beskytte drikkevandet.

Det er statens opgave at kortlægge grundvandets kvalitet, mængde og naturlige beskyttelse. I den forbindelse har staten udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser, som udgør grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. Cirka 40 % af Randers Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser.

I områder med særlige drikkevandsinteresser skal der gøres en ekstra indsats for at beskytte fremtidens drikkevand. Efterhånden som statens grundvandskortlægning afsluttes, vil kommunen udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet. Heri beskrives, hvad der skal gøres på arealerne i indsatsområdet for at sikre grundvandsressourcen – nu og i fremtiden. Indsatsplanlægningen sker i samarbejde med forskellige interessenter blandt andet vandværkerne, landbruget og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Gr. 3

Nye boringer til almen vandforsyning skal som udgangspunkt placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser

Ved at placere nye boringer og kildepladser i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder), opnås den bedst mulige fremtidige grundvandsbeskyttelse ved vandværksboringerne.

Samtidig giver det kommunen bedre muligheder for at lave strategisk planlægning for store virksomheder og byudvikling.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Statens Vandplaner

Grundvandskortlægning