Grønt Danmarkskort

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre flere og større sammenhængende naturarealer ved udpegning til det grønne danmarkskort.

Retningslinjer:

Gd. 1

Udpegningen af Grønt Danmarkskort ses af kort.

Udpegningen består af sammenkobling af Natura2000, eksisterende og potentielle økologiske forbindelser samt eksisterende og potentielle naturområder.

Ved udpegningen af Grønt Danmarkskort er statens biodiversitetskort benyttet således, at områder med høj score dvs. høj biodiversitet så vidt muligt er udpeget i sammenhæng med økologiske forbindelseslinjer og potentielle økologiske forbindelseslinjer. Grønt Danmarkskort er desuden sammenfaldende med lavbundskortet og mulige vådområder, da lavbundsarealer oftest er udpeget som økologiske forbindelseslinjer eller potentielle økologiske forbindelseslinjer.

Forventningen til udpegningen er, at de vil kunne anvendes ved ansøgning om tilskud i statslige eller EU-fonde, såsom LIFE-programmet.

Gd. 2

Naturindsatsen indenfor Grønt Danmarkskort prioriteres højt i følgende områder:

  • Kommunalt ejede Natura 2000 og § 3 beskyttede områder.
  • Private kortlagte naturområder og § 3 beskyttede naturområder inden for de internationale naturbeskyttelsesområder. (Natura 2000-områder)
  • Private § 3 beskyttede naturområder med høj naturkvalitet uden for Natura 2000-områderne.

Ifølge forpligtelserne i Naturbeskyttelseslovens § 52 er Randers Kommune allerede nu forpligtet til at pleje kommunalt ejede §3-områder og arealer indenfor Natura 2000.

Staten har udarbejdet Natura 2000-planer for alle Natura 2000-arealerne. Randers Kommune er forpligtet til at udarbejde handleplaner for Natura 2000-områderne og i øvrigt at realisere disse planer. Dette indebærer også at indgå aftaler med private lodsejere, som kan bidrage til realiseringen. Se mere på kommunens side om Natura 2000.

Gd. 3

Følgende opgaver prioriteres lavere i forhold til naturindsatsen indenfor Grønt Danmarkskort:

  • Naturindsatsen for rekreative områder og kun hvis det er foreneligt med drift og bruge af arealerne.
  • Udlæg af urørt skov og efterladelse af dødt ved i de kommunalt ejede skove, hvor det giver høj biodiversitet, men kun hvor det er muligt i forhold til den øvrige drift og brug arealerne.
  • Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.
  • Implementering af naturvenlig driftsform på grønne områder i byer og landsbyer.
  • Formidling af naturindsatsen i forhold til omverdenen/kommunens borgere.
  • Pleje af fortidsminder.

Opgaver nævnt i retningslinjen er områder, hvor kommunen allerede nu mere eller mindre har forpligtigelser til at pleje eller vedligeholde. Det er områder, som prioriteres lavere end de højt prioriterede områder.

 

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.