Grøn struktur

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre sammenhæng mellem grønne områder i byerne og naturarealer i det åbne land.

Sikre, at der er en klar adskillelse mellem by og land.

Skabe gode rekreative områder for kommunens borgere – hvor bosætning, adgang til det grønne, naturoplevelser og naturhensyn spiller sammen.

Skabe større investeringssikkerhed ved byudvikling i og omkring byerne.

Byudvikling og naturbeskyttelse tænkes ofte som hinandens modsætninger, men sådan behøver det ikke at være. Randers Byråd vil skabe gode rekreative områder for befolkningen i hele kommunen, hvor bosætning, adgang til grønne områder og naturhensyn spiller sammen.

Den grønne struktur skal udgøre rammerne for den fremtidige byudvikling og sikre at der også i fremtiden, er en klar adskillelse mellem by og land og at værdifulde naturområder og landskabstræk bevares. Samtidig skal den grønne struktur sikre at borgerne i byerne også fremover, har kort afstand til grønne, rekreative arealer.

Den grønne struktur er kort fortalt alle de områder, som ønskes friholdt for byvækst.

Det er ambitionen, at den grønne struktur skal bruges som et strategisk redskab der styrker og udnytter samspillet mellem natur og byudvikling. Samtidig skal den grønne struktur medvirke til at øge synergien mellem miljøbeskyttelse, naturoplevelser og attraktive boligområder.

Retningslinjer:

Gs. 1

Den grønne struktur skal føres fra det åbne land og helt ind i byen. I forbindelse med byudvikling, bør der så vidt muligt sikres ubrudt forbindelse mellem de grønne rekreative områder og det åbne landskab.

Den grønne struktur består af:

  • Grønne rekreative områder

  • Bynær skov

  • Bynære landskaber

  • Landområder

  • Naturområder og økologiske forbindelser

Tættest på Randers midtby består den grønne struktur hovedsageligt af de historiske byparker og en række grønne småanlæg og friarealer. I kanten af byen udgøres den grønne struktur af bynære skove og landskaber, mens den i det åbne land består af landområder, naturområder og økologiske forbindelser.

Potentialet er at områderne i kanten af byen med tiden kan omdannes til mere intensivt udnyttede rekreative arealer – (f.eks. byparker og skove), efterhånden som byen vokser og behovet opstår. Princippet tænkes anvendt på andre større byer i kommunen, efterhånden som behovet opstår.

Den grønne struktur skal fastlægges ud fra behovet for grønne byområder i den enkelte bydel, men også ud fra landskabelige og terrænmæssige hensyn. Desuden skal den sikre en klar deling af byen i overskuelige enheder. En sammenhængende grøn struktur kan give mulighed for naturoplevelser helt inde i byen f.eks. ved at give pas til rådyr, harer, pindsvin og fasaner helt tæt på boligområderne.

Oplevelserne i den bynære natur vil aldrig kunne erstatte naturoplevelserne ude i det egentlige åbne lands natur. Det er derfor vigtigt, at der i planlægningen sørges for, at byområderne ikke afskæres for adgangen til det åbne land, men at der i enhver form for byudvikling gives plads til grønne forbindelser ud til det omgivende åbne landskab.

Gs. 2

Den grønne struktur bør ikke inddrages til byudvikling og -vækst, medmindre der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse.

Ved at udpege den grønne struktur sikres, at der ikke sker byudvikling og -vækst på de arealer, som vil kunne kæde naturområder, parker og andre grønne byområder sammen. Den grønne struktur, er Randers Kommunes overordnede redskab til at sikre en god balance og sammenhæng mellem byudvikling og det åbne land. En stor del af den grønne struktur består i dag af naturområder og grønne områder, som allerede er sikret via andre retningslinjer eller rammer.

Ved at udpege grønne rekreative områder, bynære landskaber og skove, landområder samt naturområder og økologiske forbindelser som en grøn struktur, skabes der på lang sigt et sammenhængende net af grønne områder, som sikrer borgernes nærhed til grønne områder og natur.

Arealer, udlagt i den grønne struktur, vil kunne udnyttes til større rekreative grønne områder (f.eks. byparker og skove), efterhånden som byerne vokser og behovet opstår. Arealerne skal medvirke til at skabe ”grønne pauser”, som kan være med til at, strukturere den enkelte by og forhindre, at større byer vokser sammen med de mindre nabobyer.

Gs. 3

Der er udpeget en grøn overgangszone bestående af bynære landskaber og bynær skov. Overgangszonen skal sikre en veldefineret overgang mellem by og land. Ved fremtidig byudvikling bør det så vidt muligt ske på den anden side af den grønne overgangszone.

Mod det åbne land udpeges en grøn overgangszone der skal sikre en veldefineret overgang mellem by og land. De grønne zoner imellem byer eller bydele er med til at trække naturen tæt ind på byerne. De grønne zoner er rum- og karakterdannende, og de er medvirkende til at kommunens enkelte byer og bydele kan fastholde deres identitet som selvstændige samfund.

De grønne randzoner kan desuden være med til at håndtere de klimaskabte udfordringer med rigelige mængder af vind og vand.

Gs. 4

Den grønne struktur i byområder består af grønne rekreative områder. Indenfor disse områder gælder kommuneplanrammerne for de enkelte områder.

De grønne rekreative områder er udlagt i kommuneplanens rammer. Det drejer sig primært om parker og småanlæg og lign., men kan også være kirkegårde og kolonihaver. Med andre ord; alle grønne arealer, der indgår i byens forsyning af grønne opholds- og frirum.

Fordi det tager så lang tid at genskabe det mistede, er det vigtigt, at byernes grønne rekreative områder fastholdes, og at der så tidligt som muligt i processen med dannelsen af nye bydele tages højde for etableringen af nye grønne rekreative områder.

Gs. 5

Den grønne struktur i det åbne land består af landområder, naturområder og økologiske forbindelser. Indenfor naturområder og økologiske forbindelser skal retningslinjerne herfor følges.

Landområderne er udlagt i kommuneplanens rammer. De gældende retningslinier for naturområder og økologiske forbindelser er nærmere beskrevet i de respektive afsnit.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.