Landskab og geologi

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg i det åbne land.

Sikre, at nyt og stort landbrugsbyggeri tilpasses landskabet.

Sikre, at de geologiske interesser bliver beskyttet og bevaret, så muligheden for at kunne erkende den geologiske landskabsdannelse ikke bliver sløret eller forsvinder.

Sikre en særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i de udpegede områder, når der planlægges for det åbne land.

Retningslinjer:

Lg. 1

Inddragelse af arealer til byggeri, anlæg eller beplantning, som skæmmer landskabet indenfor områder med særlige landskabelige interesser, skal undgås. Kun hvis der er særlig planlægningsmæssig begrundelse, kan de landskabelige interesser tilsidesættes og i disse tilfælde skal projekter indpasses i landskabet.

Områder med landskabelige interesser er udpeget på grundlag af kommunens landskabsanalyse og består af de områder der er vurderet som ”Landskaber af størst interesse”.

I landskabsanalysen arbejdes med 3 niveauer af landskabelig interesse:

1 - Landskaber af størst interesse:
Der er elementer og helheder af særlige oplevelsesmuligheder i området. Der kræves særlig hensyntagen til landskabelige interesser ved placering og udformning af byggeri, anlæg og beplantning i det åbne land.

2 - Landskaber af stor interesse:
Der er elementer af særlige oplevelsesmuligheder i området.
Der kræves nogen hensyntagen til landskabelige interesser ved placering og udformning af byggeri, anlæg og beplantning i det åbne land.

3 - Landskaber af mindre interesse:
Der er ingen særlige oplevelsesmuligheder i området.

Hensigten med udpegningen er at sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg i det åbne land. Det gælder især ved større byggerier og tekniske anlæg, hvis udformning og placering i terrænet kan have stor betydning for oplevelsen af sammenhæng i landskabet. Nye bygningsanlæg i det åbne land skal derfor som udgangspunkt, placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Lg. 2

I forbindelse med miljøgodkendelser samt lokalplanlægning og landzoneadministration til husdyrbrug og landbrugsbyggeri, skal byggeriet tilpasses landskabet.

Varetagelse af landskabelige hensyn udelukker ikke landbrugsdrift. Tværtimod vil fortsat landbrugsdrift ofte være en forudsætning for at bibeholde landskabstyperne. En del af de udpegede områder med særlig landskabelig interesse er dog samtidig udpeget som mulige naturområder, hvor det er byrådets mål, at dyrkede arealer udgår af omdrift.

Lg. 3

Indenfor områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien tillægges stor vægt. Beplantning, byggeri og anlægsarbejder, som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal som udgangspunkt undgås.

Områder af særlig geologisk interesse omfatter større områder, hvor terrænformerne afspejler hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Interesseområderne er også mindre lokaliteter, hvor landskabets indre opbygning er synlig. Blottede profiler giver en let adgang til oplysninger om de geologiske processer, der har skabt landskabet. Forståelsen for landskabets opbygning har samfundsmæssig betydning i forhold til kulturmiljøer, beskyttelse af grundvand og udnyttelsen af råstofområder.

Lg. 4

I områder af særlig geologisk interesse skal landskabsformer og blottede profiler, som tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, bevares og beskyttes.

Den største trussel mod de geologiske interesser er enhver form for vedvarende terrænændring. Det er især opfyldning af terræn og råstofgravning, der slører landskabets dannelsesformer.

Lg. 5

Geologisk interessante profiler, der blotlægges ved råstofgravning, kan bevares og friholdes ved efterbehandling af råstofgraven.

Ved gravning af råstoffer kan der blotlægges geologisk interessante profiler. I sådanne tilfælde bør det tilstræbes, at profilet bevares ved efterbehandlingen af råstofgraven. Geologiske profiler har også stor rekreativ værdi på grund af deres særpræg.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.