Byggeri i landsbyer og det åbne land

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre, at byggeri sker med respekt for landsbyer, kulturmiljø, landskab, miljø og natur.

Ved placering af bebyggelse i det åbne land og landsbyerne er det vigtigt, at der tages hensyn til de store værdier, der gør områderne attraktive. Det være sig de unikke landsbymiljøer, de fantastiske landskaber eller den storslåede natur. Der skal være plads til udvikling, men udviklingen skal understøtte og bygge videre på værdierne i de enkelte lokalsamfund.

Randers Kommune arbejder for en harmonisk placering af byggeri og anlæg i det åbne land ved at tilpasse nyt byggeri til landskabet og omkringliggende byggeri.

Retningslinjer:

Bl. 1

Områder i landzonen udenfor afgrænsede landsbyer skal som udgangspunkt jf. Planloven friholdes for anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Af både ressourceøkonomiske og landskabelige hensyn kan der ikke disponeres med for store arealer til bebyggelse i det åbne land. Det er en statslig interesse, at der ikke etableres spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land.

Landzonebestemmelserne i Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og bevarelsen af dyre- og plantelivet.

I landzone kræves med visse undtagelser landzonetilladelse til:

  • Udstykning.

  • Ny bebyggelse.

  • Ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Efter planlovens §36 er der en række byggerier og aktiviteter, som ikke kræver landzonetilladelse. Endvidere er der ændringer i de eksisterende forhold, der ikke er planlægningsmæssigt relevante i forhold til landzonebestemmelsernes formål, eller er så bagatelagtige og/eller kortvarige, at ændringen ikke kræver landzonetilladelse. Overflødige landbrugsbygninger i det åbne land, som er ældre end 5 år og ikke skal ombygges i væsentligt omfang, kan i følge planlovens §37 uden landzonetilladelse tages i brug til:

  1. Mindre håndværks- og industrivirksomhed eller lager- og kontorformål m.v.

  2. Mindre butikker på indtil 250 m2 bruttoareal.

  3. Én bolig i én af de tidligere landbrugsbygninger på ejendommen.

Etableringen skal anmeldes til kommunen efter planlovens §38

Man skal være opmærksom på, at byggeriet eller ændringen ofte vil kræve tilladelse efter anden lovgivning f.eks. byggeloven og naturbeskyttelsesloven.

Bl. 2

Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne og beskyttelsesinteresserne i det åbne land.

Byggeri i det åbne land skal altid forholde sig til evt. beskyttelsesinteresser, f.eks. naturområder, mulige naturområder, kulturmiljøer, geologiske interesser, værdifulde landbrugsområder, områder hvor drikkevand skal beskyttes, m.m.

Der kan stilles særlige krav til et byggeris udformning og størrelse ved placering i eller ved et område udlagt som særlig landskabelig interesseområde.

Byggeri og anlæg indenfor kystnærhedszonen, kræver en særlig begrundelse.

Bl. 3

I landsbyer kan der ske en begrænset vækst. Bebyggelse i landsbyer og mindre landsbyer skal ske indenfor landsbyens afgrænsning.

I landsbyer, der er omfattet af kommuneplanens rammer, kan byggeri som udgangspunkt alene dække helt lokale behov og der kan ikke ske egentlig byvækst. Det vil sige at der i landsbyer kan ske en vækst på højst 10 boliger over fire år. Nybyggeri kan kun ske indenfor landsbyens afgrænsning, og det bør som hovedregel ske som huludfyldning. Endvidere skal bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til landsbyens karakter.

Nybyggeri skal vurderes i forhold til andre beskyttelsesinteresser, eksempelvis for at friholde grønne områder eller kulturhistorisk betydende grønninger og tofter. Der kan stilles særlige krav til et byggeriets udformning og størrelse ved placering i et område med landskabelige interesser.

Byggeri i de mindre landsbyer, der ikke er omfattet af kommuneplanens rammer, administreres efter Planlovens landzonebestemmelser for det åbne land. De mindre landsbyer kan der udelukkende bygges nyt hvis det kan ske i form af huludfyldning eller som erstatning for eksisterende bebyggelse indenfor landsbyafgrænsningen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Landsbyportalen

Landdistriktsservice i Randers Kommune.