Råstoffer

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre, at råstofindvinding sker på en bæredygtig måde, hvor der tages hensyn til en række interesser så som naboer, natur, grundvand og kulturmiljøer.

Sikre, at hensynet til grundvand og natur prioriteres højt i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave.

Retningslinjer:

Rå. 1

Retningslinjerne for råstofindvinding fastsættes i Råstofplanen for Region Midtjylland. Retningslinjerne omfatter både indvindingsforhold og arealanvendelse i de udpegede Råstofgraveområder og Råstofinteresseområder.

Region Midtjylland har ansvaret for at udstede gravetilladelser, lave efterbehandlingsplan og føre tilsyn med råstofindvinding. Regionsrådet varetager kortlægning af råstofforekomster og planlægning af råstofindvinding. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalbestyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning.

Kommunen skal samarbejde med regionen om, at råstofindvinding sker i en afvejning af modsatrettede interesser. Råstofgravning skal ske på en bæredygtig måde, hvor der både tages erhvervsmæssige hensyn og hensyn til en række interesser så som naboer, natur, grundvand og kulturmiljøer.

Rå.2

Arealer, hvor der er udvundet råstoffer, skal som udgangspunkt efterbehandles til naturformål og rekreativ benyttelse.

Efterbehandlede råstofgrave skal være med til at øge de rekreative muligheder i kommunen.

Rå. 3

Der skal efterbehandles under hensyn til natur- og miljøbeskyttelsesinteresserne i nærområdet.

I færdiggravede råstofgrave må der ikke gødskes, tilføres pesticider eller ske andre aktiviteter, der kan medføre øget risiko for forurening af grundvand og naturpotentialet.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Råstofplanen for Region Midtjylland

Regionens side om råstoffer