Landbrug

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Understøtte investeringssikkerheden og udviklingsmulighederne i landbruget.

Sikre en hensigtsmæssig placering af store husdyrbrug i forhold til naboer, landskab, natur og miljø.

Sikre den værdifulde landbrugsjord mod unødig inddragelse til anden arealanvendelse.

Sikre klare grænser mellem land og by.

Retningslinjer:

La. 1

Der er udpeget områder til store husdyrbrug. Udpegningen omfatter de arealer, hvor der med fordel kan etableres store husdyrbrug.

I kommuneplansammenhæng er et stort husdyrbrug defineret som et brug med 500 DE (dyrenheder) eller mere. En dyrenhed svarer til knap 1 malkeko eller ca. 39 slagtesvin. Store husdyrproduktioner, vil typisk kræve store investeringer. Planlægningen for store husdyrbrug skal synliggøre de områder, hvor kommunen vurderer, at investeringssikkerheden vil være størst. Anlæg af denne størrelse vil medføre en stor visuel påvirkning af omgivelserne. Der vil være større afstandskrav til naboer pga. lugtgener og til naturområder pga. ammoniak. Af andre væsentlige påvirkninger kan nævnes trafik til og fra anlæggene.

Udpegningen dækker over områder, hvor man som investor kan forvente af møde et minimum af forhindringer i forbindelse med etablering og fremtidige udvidelser af et stort husdyrbrug. Udpegningen sikrer i videst mulig omfang, at der ved lokalisering af store husdyrbrug ikke er behov for dyre miljøteknologier (eks. luftrensning) for at leve op til de krav, der gælder for påvirkninger af naboer, særlig sårbar natur m.v. Et af hovedkriterierne for udpegningen er således, at gældende krav til ammoniakpåvirkning kan overholdes ved anvendelse af gængse, og dermed billige, miljøteknologier som gyllekøling og tilpasning af foder.

Store husdyrbrug kan med fordel lokaliseres indenfor områder til store svinebrug og områder til store kvægbrug. Der skelnes mellem kvæg og svin, idet svin udgør en større miljøbelastning pr. DE end kvæg. Det skal understreges, at der er tale om en positiv udpegning, som ikke forhindrer lokalisering af store husdyrbrug udenfor de udpegede områder. Alle husdyrbrug over 15 DE reguleres efter Husdyrloven og reguleringen er den samme, uanset om husdyrbruget ligger indenfor eller udenfor de kommuneplanlagte områder. Der skal derfor i alle tilfælde foretages en konkret vurdering i forhold til naboer, natur- og miljøinteresser og indpasning i forhold til landskabelige interesser, geologiske interesser, kystnærhed og kulturmiljøer i overensstemmelse med Husdyrloven.

I områder udpeget til store husdyrbrug vil byrådet være restriktive med at tillade aktiviteter som udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger, hvis disse vil være en hindring for lokalisering af et stort husdyrbrug.

La. 2

Der er udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, der så vidt muligt skal forblive i jordbrugsdrift.

I de særligt værdifulde landbrugsområder skal den bedste landbrugsjord bevares. For at sikre landbrugsejendommenes jordtilliggender, skal der lægges vægt på at bevare større samlede jordbrugsområder. Her vil byrådet være restriktive med at tillade anden anvendelse. Arealer i særligt værdifulde landbrugsområder kan kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget eller, hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres her. Det vil dog eksempelvis stadig være muligt, at etablere skov i de områder, der også er udpeget som skovrejsning ønsket.

Der skal indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder tages hensyn til de øvrige interesser, der kan være i et givent område. Anvendelsen af gødning og pesticider m.v. begrænses i de områder, hvor anden lovgivning kræver det af hensyn til drikkevand eller natur. Eksempelvis hvor der i forbindelse med vandplanerne er lavet en indsatsplan for et givent område.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.