Landbrug, skov og råstoffer

Det åbne land er grundlæggende for flere jordbrugsmæssige erhverv i Randers Kommune, og derfor skal der sikres en god balance mellem beskyttelse og benyttelse så det til stadighed er attraktivt at drive jordbrugsvirksomhed i Randers Kommune.

Skov

Randers Byråd vedtog i 2012 en skovstrategi. Principperne i planen er videreført i kommuneplanen, hvor der er udpeget områder til skovrejsning, og områder hvor skovrejsning er uønsket.

Omkring 7000 ha i Randers Kommune er dækket med skov. Det svarer til ca. 9 % af kommunens areal, hvilket er under landsgennemsnittet på 14,3 %. Randers er altså relativ fattig på skov, men adgangen til skov er en meget vigtig del af vores rekreative tilbud.

Der er derfor udpeget betydelige arealer til skovrejsning. Udpegningen er et udtryk for at Randers Kommune ønsker at give mulighed for etablering af mere skov. Udpegningen hindrer ikke anden arealanvendelse, f.eks. jordbrug, byudvikling eller veje.

Landbrug

Randers Kommune er en udpræget landbrugskommune med over 1.000 planteavls-, svine- og kvægbrug. Af kommunens samlede areal på ca. 74.400 ha, anvendes ca. 55.000 ha af landbruget. Randers Kommune har desuden et betydeligt udviklingspotentiale for husdyrbrug idet mængden af udbragt husdyrgødning kun er knap halvt så stor som lovgivningen giver mulighed for.

Dyrkning af jorden reguleres efter generelle nationale regler, som administreres af Staten. Erhvervsmæssigt hold af dyr reguleres efter Husdyrloven (Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v.), som administreres af kommunen.

Udviklingen i landbruget betyder generelt, at hold af dyr og dyrkning af jorden samles i stadigt større enheder. Store husdyrbrug kræver god afstand til naboer og følsom natur og er vanskelige at indpasse i landskabet. Målet med kommuneplanen er at fremme en hensigtsmæssig placering af nye husdyrbrug, og at sikre at landbruget forsat kan dyrke den bedste landbrugsjord.

Råstoffer

Randers Kommune har store forekomster af sand, sten og grus samt kalk og ler. Råstofindvinding er et stort indgreb i landskabet. Råstofindvinding kan påvirke natur og miljø og skal derfor ske efter en samlet planlægning.

Region Midtjylland har ansvaret for kortlægning af råstofferne samt planlægning af indvindingen. Region Midtjylland udsteder også råstoftilladelser og fører tilsyn med indvindingen.

Råstofgravning skal ske indenfor de udlagte råstofområder. Råstofområderne skal holdes fri for aktiviteter og planlægning, der kan forhindre fremtidig råstofindvinding.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.