Fredede og bevaringsværdige bygninger

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Værne om bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune.

Sikre at de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier i de bevaringsværdige bygninger så vidt muligt ikke forringes, men gerne forbedres.

Sikre at de arkitektoniske kvaliteter og historie bevares og synliggøres, i særdeleshed i bymæssige sammenhænge som i Randers bymidte.

Vores bygningskulturarv sikres gennem henholdsvis fredning eller ved at erklære bygningerne bevaringsværdige.

Fredede bygninger har særstatus. De udpeges og administreres af Kulturarvsstyrelsen. Der kræves særlig tilladelse fra styrelsen til at lave bygningsmæssige ændringer både ude og inde på fredede ejendomme.

De bevaringsværdige bygninger sikres ved at de registreres i kommuneplanen som bevaringsværdige. Det er kommunens opgave at administrere dem. Dette sker bl.a. igennem de generelle rammer om bevaringsværdige bygninger.

Retningslinjer:

Fr. 1

De bevaringsværdige bygninger er SAVE-registreret og de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier i disse bygninger skal så vidt muligt bevares og gerne forbedres.

Den gode bygningskultur, herunder bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i byerne og på landet skal fastholdes.

Bevaringsværdige bygninger registres af kommunen ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment). SAVE-metoden er grundlaget for FBB, som er Kulturstyrelsens database med oplysninger om Fredede og Bevaringsværdige Bygninger. SAVE-kategoriseringerne skabes ud fra fem kriterier:

 • Arkitektonisk værdi

 • Kulturhistorisk værdi

 • Miljømæssig værdi

 • Bygningernes originalitet

 • Bygningernes tilstand

De fem vurderingsparametre sammenfattes til sidst i en fælles bevaringsværdi 1-9. Bevaringsværdien er et udtryk for den samlede vurdering og er en afvejning af hvilke forhold, der bør tillægges størst værdi i det konkrete tilfælde. Der er derfor ikke tale om et analytisk gennemsnit af delvurderingerne.

 • 1 = Som regel fredet

 • 2 - 3 = høj værdi

 • 4 - 6 = middel værdi

 • 7 - 9 = lav værdi

I kommuneplanen udpeges bygninger der er registreret i SAVE-kategorierne 1-4 som bevaringsværdige. (Se kort). Disse bygninger er dermed omfattet af bestemmelserne i bygningsfredningsloven. Ifølge bygningsfredningsloven må en bevaringsværdig bygning, som indgår i kommuneplanen, ikke rives ned uden en forudgående offentlig bekendtgørelse af en eventuel nedrivningstilladelse. Behandling af sådanne sager sker i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Byrådet kan forhindre nedrivning af bevaringsværdige bygninger ved nedlæggelse af et § 14 forbud, der forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for området med bestemmelser om bevaring af den pågældende bebyggelse. Der kan i lokalplaner fastlægges bestemmelser om at om- og tilbygninger kan ske efter tilladelse fra kommunen.

Fr. 2

Ved nedrivninger, ombygninger og tilbygninger, samt ved ændring af facader, skal der så vidt muligt tages særlige hensyn til de bevaringsværdige bygninger og markant beliggende bygninger.

Når bygninger med SAVE-værdi 1-4 ombygges eller facademæssigt ændres, skal der tages hensyn til at bygningen er bevaringsværdig. Derfor inviterer Randers Kommune til dialog med bygherre/ejer, for at sikre den bedste løsning i hvert tilfælde.

Hvis bygherre/ejer fremsender en ansøgning om byggetilladelse til ombygninger eller ændringer af en bevaringsværdig bygning, som vil forringe bevaringsværdien, kan kommunen med hjemmel i byggelovens § 6D gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Det er altså helheden og ikke den enkelte bygning, der skal tages hensyn til. Det betyder, at der for eksempel kan meddeles afslag, hvis der er tale om et homogent område med ensartede huse og en ejer ønsker at ændre et af disse, så det adskiller sig væsentligt fra helheden – eller virker skæmmende for helheden.

Kommunen kan desuden hindre om- og tilbygninger ved at udarbejde en lokalplan for området.

Fr. 3

Ændringer i de bevaringsværdige bygninger registreres i forbindelse med konkret sagsbehandling og lokalplanlægning, så SAVE-registreret løbende ajourføres.

For at sikre at datagrundlaget til stadighed er opdateret registreres ændringer i bevaringsværdige bygninger i forbindelse med konkret sagsbehandling og lokalplanlægning.

Oversigten over bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen opdateres kun i forbindelse med revision af kommuneplanen, hvorfor man altid bør orientere sig i FBB for at sikre opdateret registrering. Se link i boks.

Fr. 4

Bevaringsværdige bygninger og kulturhistorisk værdifulde samlede bebyggelser, skal respekteres og så vidt muligt sikres gennem lokalplanlægning.

Gennem lokalplanlægning kan bevaringsværdige bygninger og samlede bebyggelser sikres bevaret. Her kan der bl.a. laves bestemmelser om:

 • Bebyggelsers beliggenhed, omfang og udformning, herunder skiltning.

 • Eksisterende bebyggelses bevaring, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra Randers Kommune må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.

 • Ubebyggede arealers udformning og vedligeholdelse, herunder bevaring af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.