Solenergi

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Fremme bæredygtig energiproduktion ved at muliggøre etablering af større tekniske energianlæg.

Tage hensyn til de natur-, landskabs- og oplevelsesmæssige kvaliteter i det åbne land.

Minimere inddragelsen af landbrugsjord til ikke jordbrugsmæssig anvendelse.

Retningslinjer:

Se. 1

Større tekniske (energi)anlæg skal så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til byområder. Ved placering i det åbne land skal dette så vidt muligt ske i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det åbne land (fx større vindmøller), gårdanlæg eller bebyggelser.

Retningslinjen skal sikre, at større tekniske anlæg så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende byområder. Hvor dette ikke er muligt sikrer retningslinjen, at arealforbruget til ikke jordbrugsmæssige formål minimeres mest muligt. Derudover er det et formål at hindre spredt bebyggelse/anlæg i det åbne land.

Ved så vidt muligt at placere anlæggene i tilknytning til øvrige tekniske anlæg i det åbne land, kan der være mulighed for hel eller delvis anvendelse af allerede etablerede teknikhuse, tilslutninger til el-nettet mv. Større tekniske anlæg, herunder solcelleanlæg, vil som udgangspunkt være lokalplanpligtige, men kan etableres i landzone.

Se. 2

Der tillades som udgangspunkt ikke byggeri højere end 2,5 meter over terræn, solcellepanelerne skal fremstå ensartet i type, farve og størrelse, der skal være en ensartet afstand mellem rækkerne samt så vidt mulig etableres afskærmende beplantningsbælte.

Kravene skal medvirke til at skabe så ”rolige og harmonisk” synende anlæg som muligt. Der er tale om store anlæg til produktion af vedvarende energi. Det forventes, at anlægget vil være synligt i en årrække før beplantningen er tilstrækkeligt udvokset til at virke afskærmende, og derved mindske indkigget til anlægget.

Solcelleanlæg er ikke-blivende-anlæg, der efter endt drift, giver mulighed for at tilbageføre arealerne til jordbrugsformål. Der skal stilles vilkår om fjernelse i landzonetilladelse/lokalplan.

Se. 3

Anlæggene må som udgangspunkt ikke etableres, så de er meget synlige fra overordnede veje og stier eller fra rekreative støttepunkter som f.eks. p-pladser, friluftsfaciliteter, naturstier, overnatningspladser mv.

De rekreative værdier i Randers Kommune er et vigtig aktiv, både for kommunens borgere og for de turister og besøgende, der gæster kommunen. Derfor er det vigtigt, at anlæggene placeres sådan, at de ikke skæmmer udsigten eller oplevelsen fra de områder, hvor mange mennesker nyder deres fritids- og rekreative interesser.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.