Klimatilpasning

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre klimatilpasning, med udgangspunkt i de tre kortlægninger: oversvømmelseskort, værdikort og risikokort.

Arbejde for at lave samlede klimatilpasningsløsninger, der kan sikre områder som en helhed.

Inddrage borgere, erhvervsliv, nabokommuner, region og stat, når det er relevant i forbindelse med konkrete klimatilpasningsprojekter.

Klimatilpasnings- og risikostyringsplanen har b.la. fokus på håndteringen de øgede vandmængder, som forventes i fremtiden i form af nedbør og oversvømmelser. Endvidere sigtes der også mod at skabe merværdi for borgerne i kraft af øget mulighed for leg, bevægelse, rekreation og naturoplevelse mv. i tidligere oversvømmelsesplagede områder. Begge planer ses som link i boks.

Retningslinjer:

Kl. 1

Ved udlæg af nye rammeområder skal der ske en vurdering i forhold til kortlægningen og det risikobillede, som Randers Kommune aktuelt har. Kort viser det aktuelle risikobillede.

Retningslinjen er bygget op omkring tre kortlægninger, som dækker hele Randers Kommunes areal. De tre digitale kort udgør tilsammen det risikobillede, som Randers Kommune fremover vil bruge som udgangspunkt i planlægningen, se kort.

Risikobilledet defineres ved at vurdere en lang række data i detaljer. Det væsentligste datagrundlag er et oversvømmelseskort (hvor bliver der vådt?) og et værdikortlægningskort (hvor bliver skaderne størst?). Med udgangspunkt i overlap mellem de to kort, er der udarbejdet et risikokort, der udpeger de områder, som skal have særligt fokus. Risikokortet angiver de områder, hvor forskellige indsatser skal prioriteres og indgå i den kommende planlægning.

Kl. 2

Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres med gulv i stueetagen i min. kote 3,0. Undtaget er bygninger, som er indrettet og anvendes på en sådan måde, at der ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis eksempelvis i form af dige el.lign.

Formålet med retningslinjen vedr. en gulvkote i min. kote 3.0 er så vidt muligt at undgå omkostningsfulde skader i tilfælde af oversvømmelse. Konkret betyder det, at stueetagen i ny bebyggelse på lavtliggende arealer ud til å, havn og fjord, skal hæves over terræn på en forhøjet sokkel el.lign., svarende til mindst 3 meter over havniveau. Det kan ske på mange måder, afhængig af det konkrete projekt, og skal samtidig ske under hensyn til andre forhold, så som arkitektur og bymiljø, tilgængelighed mv. Undtaget er bygninger, som er indrettet og anvendes på en sådan måde, at der ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis eksempelvis i form af dige el.lign. Retningslinjen har betydning for de områder, hvor terrænet ligger under kote 3,0 (se kort).

Se også de generelle rammer.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.