Klima og energi

Klima og energi dækker bredt. Det er alt fra tilpasning til fremtidens klima, der bliver varmere, vådere og mere blæsende, til en bedre udnyttelse af de ressourcer vi har i dag, samt til anvendelse af alternative energiformer.

I 2010 vedtog byrådet en klimaplan og i 2014 vedtog Byrådet en klimatilpasningsplan samt en risikostyringsplan. Derved har Randers Kommune fundamentet i orden til fremtidens arbejde med håndtering af det vand, vi ind imellem har alt for meget af.

Se mere om klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen i afsnittet om klimatilpasning.

Klimaplan

I Randers Byråds Klimaplan fra 2010 var det byrådets mål, at CO2 -udledningen i Randers Kommune frem mod 2030 reduceres med 75 % ift. 1990 niveau og at energiforsyningen baseres på 75 % vedvarende energi i 2030. Der er et link til planen i boks.

I forhold til den fysiske planlægning har klimaplanen især betydning for:

  • Boligbyggeri
  • Transport
  • Landbrug
  • Natur og arealanvendelse
  • Vedvarende energi (vind og sol)
  • Varmeforsyning

Denne kommuneplans principper om bæredygtig byudvikling betyder, at byen gøres tættere. En af metoderne er, at omdanne erhvervsområder inde i byen til nye byformål.

Samlet set skal nyt areal til by-formål begrænses, transportbehovet minimeres og den kollektive transport udnyttes bedre.

Forslag til klimaplan er under udarbejdelse. Det forventes, at den endelige vedtaget kommuneplan vil kunne tilrettes så målsætninger fra klimaplanen kan indarbejdes.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Klimaplan 2030