Byomdannelse og fortætning

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Bidrage til en bæredygtig byudvikling, gennem omdannelse af tidligere erhvervsarealer til nye byfunktioner.

Randers Kommune vil arbejde for, at der gradvist skabes større befolkningstæthed i og omkring midtbyen. Når det er attraktivt at flytte til midtbyen, får vi alle en levende bymidte, en bedre udnyttelse af den kollektive trafik samt mulighed for et mere spændende handels- og kulturliv. Men det er en krævende øvelse alene af den grund, at de fleste stiller stadige større krav til deres bolig og at vi generelt bruger mere plads pr. beboer.

Det vigtigste redskab for at skabe større befolkningstæthed er byomdannelse. Omdannelse skal ikke bare give nye boliger, men også tilføre byen nye rekreative områder. Byomdannelse bør bygge på områdets historie og egenart.

Byomdannelse bidrager til en øget variation af bosætningstilbud i kommune. De vigtigste fremtidige byomdannelsesområder i Randers midtby bliver Nordkajen og Pieren samt Bombardier. Det er uvist hvornår omdannelsen af disse arealer kan begynde, men der skal planlægges for udviklingen allerede nu.

Randers Kommune ønsker at skabe mulighed for, at tomme bygninger og de omgivende ubebyggede arealer og vandarealer kan udnyttes til midlertidige formål, inden en egentlig omdannelse og byudvikling muliggøres. De midlertidige aktiviteter medvirker kan være med til at skabe tryghed og forskellige former for ny identitet i funktionstømte bygninger og områder, og gavner hermed områdernes udvikling på både kort og lang sigt. De midlertidige anvendelser understøtter desuden en bæredygtig forvaltning af samfundets ressourcer ved at muliggøre en fortsat anvendelse af ældre, eksisterende byggeri. Det skaber rammer for kreative iværksættere og medvirker til at skabe ny identitet i ellers funktionstømte områder.

Retningslinjer:

Bo. 1

Der er udpeget byomdannelsesområder som vist på kort. I disse områder er der ved omdannelse særlige regler for støj.

For byomdannelsesområder gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området før området kan omdannes.

I lokalplaner for byomdannelsesområder kan arealer belastet med erhvervsstøj udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Hermed er der mulighed for at sætte gang i en gradvis omdannelse af området, hvor boliger m.v. i en begrænset periode kan udsættes for en lidt højere støjbelastning (max. 5 dB) fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.

Udpegningen af byomdannelsesområder giver også mulighed for at sikre driften af områdets fællesarealer og -anlæg gennem krav i lokalplan om dannelse af grundejerforening. I områder med vandarealer skal adgangen til vandet sikres, og brugen af vandet kan reguleres.

Områder som i fremtiden er potentielle byomdannelsesområder udlægges som perspektivområder. Her gælder der ikke nogen begrænsninger i medfør af planlovens § 11, men området vil på sigt kunne udlægges som byfornyelsesområde.

Byrådet vil i byomdannelsesområder så vidt muligt give mulighed for midlertidige anvendelser til at opstarte og understøtte byomdannelsen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.