Byfornyelse

Byrådet vil:

Sikre en helhedsorienteret by- og områdefornyelsesindsats i nedslidte eller problemramte byer og byområder, så de bliver attraktive for bosætning og privat investering.

Sikre at by- og områdefornyelse sker med respekt for den lokale kulturarv.

Sikre sunde og tidssvarende boliger hvis markedet ikke sikrer den ønskede udvikling og fornyelse.

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.

Lov om byfornyelse giver Randers Kommune mulighed for at yde støtte til by- og områdefornyelse og få en del af udgifterne refunderet fra staten. Randers Kommune vil anvende byfornyelse som et aktivt redskab i udviklingen af byerne. Erfaringerne viser, at de positive effekter af byfornyelse spreder sig som ringe i vandet, når der arbejdes strategisk med et områdes potentialer, værdier og kulturarv. Byfornyelse genererer private følgeinvesteringer på tre til fire gange de offentlige udgifter.

Byfornyelsesmidlerne skal kunne komme hele kommunen til gode og kan bruges i både større og mindre byer. Randers Kommune vil søge, i overensstemmelse med lov om byfornyelse, at målrette indsatsen i færre større og koordinerede projekter.

Der er mulighed for statsstøtte til følgende typer byfornyelse:

  • Ordinær byfornyelse
    Bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, erhvervsejendomme og forsamlingshuse
    Friarealforbedringer.

  • Områdefornyelse
    Fornyelse af nedslidte og/eller problemramte byområder, mindre byer og ældre erhvervs- og havneområder.

  • Grøn byfornyelse.

  • Kondemnering af sundhedsfarlige bygninger.

Retningslinjer:

Bf. 1
Byfornyelsesindsatsen skal udføres så helhedsorienteret som muligt og i samarbejde med de berørte borgere og beboere for at sikre lokal forankring.

Ved by- og områdefornyelse, lægges der vægt på helhedsorienterede projekter. Projekterne skal have lokal forankring og udvikles sammen med berørte beboere og borgere. Ved projekter lægges der vægt på, at der også sker private indsatser og investeringer.

”Lov om byfornyelse og udvikling af byer” beskriver de forskellige former for byfornyelse, der kan benyttes. I følge loven påhviler det blandt andet byrådet at medvirke til at igangsætte en positiv udvikling og omdannelse af nedslidte eller problemramte byer og byområder, så de bliver attraktive for bosætning og private investeringer.

Udgangspunktet for statens fordeling af de vejledende udgiftsrammer (statstilskuddet) er de objektive fordelingstal, der afspejler den enkelte kommunes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov. Kommunen skal hvert år ansøge om at få del i statens udgiftsramme til byfornyelse, og den tildelte ramme udmeldes i første kvartal hvert år.

Byrådet bestemmer, hvordan rammen skal fordeles på konkrete projekter. Støtten består i, at staten refunderer en vis procentdel, typisk mellem 33% og 50% af kommunens samlede udgifter til byfornyelsen.

Bf. 2
Gennem by og områdefornyelsesprojekter skal der tages særlige initiativer til at beskytte områdernes særlige bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Randers Kommune søger at anvende byfornyelsesmidlerne, så områdets kulturarv bidrager til forankringen af indsatsen hos de lokale borgere, som oplever øget stolthed ved deres landsby, boligområde, bykvarter mv.

Byfornyelse kan også give et løft til bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Dermed kan byfornyelse støtte op om et områdes historie og kulturarv.

Bf. 3
I by- og områdefornyelsesprojekter skal de grønne rekreative områder indtænkes så de støtter op om projekterne og er med til at skabe attraktive boliger og byområder.

Byfornyelse af grønne friarealer kan være et middel til at give nyt liv til nedslidte områder og sikre nærrekreative muligheder, der gør et område endnu mere attraktivt som boligområde.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.