Redegørelse

Den nye kommuneplanramme udgør en del af den eksisterende kommuneplanramme 1.02.B.66, der hermed skal justeres geografisk.

Med Kommuneplantillæg 9 øges det maksimale etageantal fra 4 til 6 etager og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 60 til 110 for ramme 1.02.B.68(T9). Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom. Derudover stilles der krav til at der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 50 % af boligetagearealet.

Potentielle konflikter ved havneerhvervet
Området ligger indenfor 500 m fra den nuværende Randers Havn. Derfor skal der ske en vurdering af om en ny ramme i kommuneplanen og en lokalplan for boliger vil resultere i yderligere restriktioner på havneerhvervet i Randers.

Med lokalplanen bliver det muligt at opføre ny etagebebyggelse med op til 20 boliger, der er fordelt på to byggefelter. Ny bebyggelse må opføres som etageboligbebyggelse i op til 6 etager.

Den nye lokalplan 652 erstatter en del af den gældende lokalplan 305, hvor et vakant byggefelt ønskes udnyttet til etablering af to punkthuse i stedet for et. Området er allerede i dag udbygget med boligbebyggelse langs Toldbodgade 16, 17, 18, 19, 21 og 23 (opført 2004 - 2008), hvor Toldbodgade 16 og 18 ligger tættest på virksomhederne på havnepieren.

Jævnfør Planlovens § 15a, stk. 1, må der ved lokalplanlægning kun udlægges støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Der er i forbindelse med planlægning foretaget vurdering af, at der ikke på dette areal er påvirkning af virksomhedsstøj over grænseværdierne.

På foranledning af Randers Havn blev der i 2014 vedtaget en lokalplan for havneaktiviteternes fremtidige udflytning til et nyt havneområde mod øst. Det nuværende havneområde er i kommuneplanen derfor udpeget til byomdannelsesområde, hvormed området er udpeget til strategisk at bidrage til en øget variation af kommunens bosætningstilbud.

Havneområdet umiddelbart syd for Toldbodgade indeholder i dag ingen aktiviteter, der kan blive presset af en videreførelse af den nuværende struktur af boligbebyggelse. De havneerhverv, som ligger på havnepieren er i deres miljøgodkendelse bl.a. omfattet af specifikke støjkrav på egen ejendom, der skal tage hensyn boligbebyggelsen langs Toldbodgade.

Ved fornyelse af virksomhedernes miljøgodkendelse vil miljøhensynet til de nærmeste punkthuse ved Toldbodgade 16 og 18 være det primære fokus, og ny bebyggelse ved Fjordgade 10 vurderes, i denne sammenhæng, ikke at ville udgøre nogen øget risiko i forhold til sikring af virksomhedernes fortsatte drift.

Forvaltningens vurdering er derfor at forslag til Lokalplan 652 ikke vil udgøre nogen øget eller yderligere risiko for virksomhederne på havnepieren i forhold til de nugældende forhold.