Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til lokalplan i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I screeningen er det derfor vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, da:

  • Der er tale om planlægning for en eksisterende virksomhed i drift.
  • Det vurderes, at det nært beliggende Natura 2000 område ikke vil blive påvirket væsentligt.
  • Nye bygninger skal opføres i tilknytning til de eksisterende produktionsbygninger. Bygningshøjderne er søgt tilpasset efter de eksisterende bygninger i produktionsområdet. Der må ikke opføres byggeri på arealer ud mod ådalen.
  • En øget transport fra 6 til 14 lastbiler i døgnet vurderes at kunne håndteres med den eksisterende infrastruktur, uden det medfører væsentlige gener for de omkringboende. Stigningen i antallet af transporter forudsætter, at den nuværende produktion af betonvarer fordobles fra 100 tons til 200 tons pr. døgn.

På baggrund af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.