Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Begrundelse for afgørelse vedr. miljøvurdering truffet på baggrund af § 10:

  • Områderne ved Gjerlev og Tånum er omfattet af landskabelige interesser, men det vurderes at byggeriet ved en konkret planlægning kan tilpasses landskabet.
  • På området ved Asferg er der beskyttede sten og jorddiger samt bilag IV-arter, men det vurderes at der ved en konkrete planlægning kan tages hensyn til dette.
  • Ved områderne ved Asferg og Kærsmindebadet skal der ved konkret planlægning tages hensyn til forventningen om de kommende regnmængder.
  • Udvidelsen ved Mejlby er omfattet af særlig drikkevandsinteresser. Det er redegjort og vurderet, at den mindre udvidelse af erhvervsområdet ikke påvirker drikkevandet.

Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort samtidig med planforslagene og er ikke blevet påklaget.