Ændringer med dette tillæg

Asferg – Flytning af ramme til bolig

Den del af ejendommen Vestergade 1, som ligger tættest på Vestergade, udlægges som en ny boligramme 4.04.B.1(T6). Den gamle ramme 4.04.B.1 annulleres.

Centerrammen 4.04.C.2 udvides, så den indbefatter Præstegården, matrikel 81b, 1a og 1ao, Asferg By, Asferg, og kaldes nu 4.04.C.2(T6)

Det betyder, at der samtidig sker en mindre geografisk tilretning af retningslinjerne for lokalcentret for detailhandel. Afgrænsningen af lokalcentret for detailhandel udvides til også at omfatte præstegården. Desuden tilpasses landsbyafgrænsningen for Asferg, så den følger de nye rammer.

Afgrænsningen af fremtidig byvækst tilrettes, så den resterende del af ejendommen Vestergade 1, matrikel 4 a inddrages.

Enslev – Justering af ramme til blandet bolig og erhverv (landsbyafgrænsning)

Adressen Skolevangen 15, matrikel 5h, Enslev by, Enslev kommer ind under rammen blandet bolig og erhverv (4.10.BE.1), som nu kaldes 4.10.BE.1(T6). Bestemmelserne i rammen ændres ikke.

Det betyder, at der samtidig sker en mindre geografisk tilretning af landsbyafgrænsningen, så det nye område indgår heri.

Udpegningen til særligt værdifulde landbrugsarealer justeres, så matrikel 5a ikke er en del af udpegningen.

Gjerlev – Flytning af ramme til bolig

Boligområde 5.04.B.5 indskrænkes, så matrikel 1b, Gjerlev By, Gjerlev ikke indgår i rammen. Rammen kaldes nu 5.04.B.5(T6).

Del af matrikel 14a Gjerlev by, Gjerlev udlægges som nyt boligområde og kaldes 5.04.B.8(T6).

Området for fremtidig byvækst justeres, så den tidligere del af 5.04.B.5 inddrages i udpegningen, mens det nye boligområde ikke længere skal være udpeget som fremtidig byvækst.

Følgende retningslinjer justeres efter de nye rammer:

 • Potentiel natur
 • Grøn struktur og
 • Grønt Danmarkskort.

Særlig landskabelig værdi og uønsket skovrejsning indskrænkes ikke.

Langå Væthvej – Ændring af ramme fra rekreativt område til boligområde

Ramme 3.01.R.8 på matrikel 5br, Langå By, Langå annulleres og kommer ind under ramme 3.01.BE.2, som nu kaldes 3.01.BE.2(T6).

Langå Randersvej – Tilbageretning af ramme fra bolig til teknisk anlæg

Afgrænsningen mellem 3.01.T.3 og 3.01.B.4 i Langå justeres, så hele matr. 4r bliver teknisk anlæg.

Rammerne kaldes nu 3.01.T.3(T6) og 3.01.B.4(T6).

Mejlby – Tilretning af erhvervsområde

Ramme 5.05.E.1 udvides, og kaldes nu 5.05.E.1(T6).

Det betyder, at der samtidig sker en mindre geografisk tilretning af retningslinjerne for landsbyafgrænsningen.

Udpegningen til særligt værdifulde landbrugsarealer justeres, så den nye ramme 5.05.E.1(T6) ikke er en del af udpegningen.

Rammens bestemmelser for detailhandel ændres fra

Detailhandel: Den maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i lokalcenteret: 1000 m2.

til

Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 1.000 m2. Samlet        bruttoetageareal til butiksformål i lokalcenteret: 1.500 m2.

Der tilføjes følgende bestemmelser for at sikre beskyttelse af drikkevandet:

"Af hensyn til drikkevandsinteresserne må der ikke anvendes, fremstilles eller opbevares store mængder kemikalier, der potentielt kan forurene drikkevandsressourcen"

"Der må ikke ske nedsivning af vejvand eller vand fra udendørsarealer, hvor der sker erhverv og industri."

Randers Blommevej – Ny ramme til offentlig formål

Ramme 1.07.E.2 ændres fra erhvervsområde til offentligt område og kaldes nu 1.07.O.8(T6). Rammebestemmelserne justeres.

Randers Dronningborg – Tilretning af rammegrænse ml. bolig og offentlig område

Del af 1.02.B.49 ændres til offentligt område og overgår til ramme 1.02.O.8. Rammerne kaldes efterfølgende for 1.02.B.49(T6) og 1.02.O.8(T6).

Randers Fabers Allé – Justering af bestemmelse for offentlig formål

Rammebestemmelserne for det maksimale antal etager ændres for ramme 1.02.O.16 fra 3,5 etager til 4 etager, og bygningshøjden ændres fra 15 til 19 meter. Begge vest for Fabers Allé. Bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 85. Rammen kaldes efterfølgende 1.02.O.16(T6).

Der sker en geografisk justering af ramme 1.02.O.16(T6) mod ramme 1.02.R.13 efter matrikelgrænsen. Rammen kaldes efterfølgende for 1.02.R.13(T6).

Randers Glarbjergvej – Justering af bestemmelser for bolig og erhvervsområde samt boligområde

Ramme bestemmelserne ændres i ramme 1.02.BE.14 og 1.02.B.62. De kaldes efterfølgende for 1.02.BE.14(T6) og 1.02.B.62(T6).

I 1.02.BE.14 ændres følgende:

"Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m." ændres til "Bebyggelse må ikke opføres højere end 12 m."

"Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager" ændres til "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager."

"Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50 %" ændres til "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 90 for etagebebyggelse og 40 for øvrig bebyggelse.

"Bebyggelsesprocenten gælder stadig for den enkelte ejendom.

I 1.02.B.62 ændres følgende:

"Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager" ændres til "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager."

"Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 12 meter" tilføjes

"Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40% for tæt-lav boligbebyggelse og 90% for etageboligbebyggelse." ændres til "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40% for tæt-lav boligbebyggelse og 70% for etageboligbebyggelse." Bebyggelsesprocenten gælder stadig for den enkelte ejendom.

Randers Kærsmindeparken – Justering af bestemmelser for rekreativt område

Ramme 1.06.R.4 indeles i to rammer; 1.06.R.4(T6) og 1.06.R.16(T6). Bestemmelserne for 1.06.R.4 ændres ikke, mens bestemmelserne for 1.06.R.16(T6) for Bebyggelsens omfang: "Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art” ændres til ”Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse”

Randers Nørrebrogade – Justering og tilretning af boligområde

Afgrænsningen mellem 1.02.B.22 og 1.02.B.33 justeres. Rammerne kaldes efterfølgende for ramme 1.02.B.33(T6) og 1.02.B.22(T6).

Samtidig ændres rammebestemmelserne for 1.02.B.22(T6) som følgende:

Rammeområde 1.02.B.22(T6) - Øster Allé

Områdets anvendelse: "Etageboligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv" ændres til "Åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv."

Etageantal: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager. ændres til "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager."

Bebyggelsesprocent: "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 65%" ændres til "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 85 for etagebebyggelse, 40 for tæt-lav og 30 for åben-lav." Bebyggelsesprocenten gælder stadig for den enkelte ejendom.

Væth – Tilretning af ramme til blandet bolig og erhverv (landsbyafgrænsning)

3.09.BE.1 udvides mod syd. Bestemmelserne i rammen ændres ikke. Rammen hedder efterfølgende 3.09.BE.1(T6).

Det betyder, at der samtidig sker en mindre geografisk tilretning af landsbyafgrænsningen.

Udpegningen til særligt værdifulde landbrugsarealer justeres, så ramme 3.09.BE.1(T6) ikke er en del af udpegningen.

Skovrejsningsområdet indskrænkes ikke.

 

Spentrup – Justering af bestemmelser for boligområde

Rammebestemmelserne for områdets anvendelse for ramme 4.01.B.6 ændres som følger:

Områdets anvendelse: "Åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv." ændres til "Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv."

Rammen kaldes efterfølgende for 4.01.B.6(T6).

Tånum - Tilretning af ramme til blandet bolig og erhverv (landsbyafgrænsning)

4.09.BE.1 udvides, og rammen 4.00.L.1 formindskes tilsvarende. Bestemmelserne i rammerne ændres ikke.

Det betyder, at der samtidig skal ske en mindre geografisk tilretning af retningslinjerne for lokalcentret for detailhandel og landsbyafgrænsningen for Tånum.

Udpegningen af særlige landskabelige værdier indskrænkes ikke.

Generel ramme for erhverv langs med indfaldsvejene

Følgende generelle ramme tilføjes ved afsnit "Liberalt erhverv" under afsnittet "Bebyggelse":

"Liberalt erhverv ved primære trafikveje.

I eksisterende bygninger samt ved mindre nybyggeri ud til de primære trafikveje i Randers by kan der etableres liberale erhverv i form af kontor, klinikker og lign. under forudsætning af, at det ikke medfører støj-, trafik- og parkeringsgener for det omkringliggende område samt naboer."

Følgende kort tilføjes:

Retningslinjer for Bevaringsværdige bygninger – tilretning af kort

De nedenfor listede bygninger tilføjes til udpegningen af de bevaringsværdige bygninger med en SAVE-værdi fra 1-4.

 • Skovlystvej 8, 8870 Langå
 • Østrupvej 70, Østrup, 8930 Randers NØ
 • Dybbølvej 9
 • Kavalerivej 1, 5 og 13
 • Eskadronvej 6 samt 10-16
 • Regimentvej 1,2,3,10 og 16
 • Dannevirkevej 20

Retningslinjer for Detailhandel

Maksimal størrelse for dagligvarebutikker hæves til 1200 m2 i følgende lokalcentre:

 • 4.02.C.1 Øster Bjerregrav
 • 4.02.C.3 Øster Bjerregrav
 • 4.03.C.2 Fårup
 • 4.03.C.4 Fårup
 • 4.04.C.2 Asferg
 • 4.04.C.1 Asferg
 • 5.06.C.1 Mellerup
 • 5.07.C.1 Hald
 • 5.04.C.1 Gjerlev
 • 1.02.BE.11 Rådmandsboulevard
 • 5.02.C.1 Havndal
 • 5.03.C.1 Øster Tørslev
 • 5.01.C.1 Harridslev
 • 3.02.C.1 Stevnstrup
 • 3.02.C.2 Stevnstrup

I retningslinjerne for Enkeltstående butikker ændres følgende:

I redegørelsen til retningslinje En. 1 tilføjes/ændres teksten markeret med rødt herunder:

"Enkeltstående butikker til lokal forsyning kan tillades, når følgende forhold kan opfyldes:

 • at det kan godtgøres, at der er et lokalt befolkningsunderlag til en butik i området.
 • at der ved butikker med et bruttoetageareal over 500 m2 er mindst 500 m til andre butikker eller butiksområder fra den ønskede placering.
 • at trafikken kan afvikles sikkert og hensigtsmæssigt.
 • at der i planlægningen for butikken kan tages særlige forholdsregler mod støj fra butikkerne i forhold til naboerne.

Butikken må ikke placeres nærmere end 500 m fra eksisterende butikker eller områder udlagt til butiksformål. Afstanden kan være kortere, hvis adgangen er begrænset af f.eks. motorvej, jernbane eller lignende, eller hvis butikken har et bruttoetageareal under 500 m2. Kundeunderlaget vurderes i hvert enkelt tilfælde for en enkeltstående butik, herunder om butikken må anses at have indvirkning på butikker i nært beliggende bydelscentre, oplandsbyer mv."

I retningslinje En. 2 ændres maksimal butiksstørrelse fra 1000 m2 til 1200 m2.

I retningslinje En. 3 ændres sætningen: "Som udgangspunkt vil enkeltstående dagligvarebutikker på mere end 500 m2 forudsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan." til "Enkeltstående dagligvarebutikker på mere end 500 m2 forudsætter politisk stillingtagen og eventuel udarbejdelse af ny lokalplan"

 

I retningslinjerne for særligt pladskrævende varegrupper ændres følgende:

I retningslinje Op. 1 tilføjes følgende varegrupper:

 • Tømmer, grus, sten og betonvarer samt byggematerialer
 • Planter og havebrugsvarer
 • Alle former for motorkøretøjer
 • Lystbåde, trailere og campingvogne
 • Møbler, herunder køkkener
 • Udvalgsvarebutikker med varer, der indebærer en sikkerhedsmæssig risiko (f.eks fyrværkeri, våbenhandel og eksplosiver)

Retningslinjer for Grønt Danmarkskort – tilretning af kort

Den geografiske udpegning tilrettes, så Grønt Danmarkskort kun består af:

 • Natura 2000
 • Økologiske forbindelser
 • Potentielle økologiske forbindelser
 • Naturområder
 • Potentielle naturområder

De lysegrønne områder på kortet herunder udgår, svarende til de arealer, der alene er udpeget som grønne kiler eller lavbundsarealer.