Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til § 8, stk. 2, i miljøvurderingsloven. 

Ifølge loven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse vedr. miljøvurdering

På baggrund af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da det vurderes, at planen ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslagende den 02.04.2020.

Der er ikke modtaget klager over afgørelsen indenfor høringsfristen.