Ændringer med dette tillæg

Det fastlægges i Tillæg 58, at der inden for rammeområdet gives mulighed for at etablere én antennemast med en maks. højde på 36 m og én skiltepylon med en maks. højde på 20 m.

Desuden fastlægges det, at mindste grundstørrelsen sænkes fra min. 5.000 m² til min. 4.000 m², da der i området allerede er givet dispensation til at udstykke grunde, der er mindre end 5.000 m², og fordi der med Lokalplan 712 gives mulighed for grunde på mellem 4.000 m² og 5.000 m².

Samtidig ændres rammeafgræsningen i den vestlige ende af rammeområdet omkring Dangårdsvej 2, 4 og 6. Ved Dangårdsvej 2 og 4 er en mindre del af erhvervsområdet inddraget til privat have. Et tilgrænsende aflangt areal, lige syd for Dangårdsvej 4 og 6, tages ud af erhvervsrammen. Baggrunden for denne ændring er, at arealet har en uhensigtsmæssig afgrænsning og beliggenhed, tæt op af to beboelsesejendomme. Se de to nedenstående oversigtskort.