Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.


Det er vurderet i screeningen, at dette tillæg alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation,
da:

  • Planens område ikke indeholder udpegninger efter naturbeskyttelseslovens § 3, særlige værdifulde landskaber, m.m.
  • Planen ændre anvendelsen af dele af arealerne i området, fra rekreative formål til bolig og erhvervsformål. Det vurderes dog at lokalplanområdets størrelse stadig giver mulighed for rekreative interesser samt natur- og landskabsoplevelserne i området.
  • Området ligger indenfor kystnærhedszonen, men ligger bag eksisterende by, og planen vurderes derfor ikke at have væsentlig indvirkning på kystlandskabet.
  • Planforslagene vil medføre en øget trafik til området, men ikke af væsentlig karakter.
  • Der er særlige drikkevandsinteresser i området, påvirkningerne er dog vurderet til at være ikke-væsentlige, idet de er håndteret i lokalplanen.

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.


Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.