Redegørelse

Rammeområdet ligger i landzone i Mejlby landsby. Området rummer et eksisterende varmeværk med akkumuleringstank og skorsten. Derudover består området af en del af et grønt, ubebygget rekreativt område med spredt beplantning. Planområdet er beliggende midt i et boligområde.

Det nye rammeområde 5.05.T.2(T55) udlægges til tekniske formål, herunder energianlæg, som kan rumme det eksisterende varmeværk og udvidelse med et varmepumpeanlæg samt tilhørende funktionelt nødvendige tekniske anlæg.

Byrådet ønsker, at området anvendes til teknisk anlæg, herunder energianlæg, som det fremgår af forslag til lokalplan 711, der er politisk behandlet sammen med dette kommuneplantillæg.

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 55 (og Lokalplan 711) omfatter et rammeområde til teknisk anlæg (varmeværk) . Det er ikke muligt, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder, da der er særlige drikkevandsinteresser i området. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 8,4 km øst for planområdet. Natura 2000-området er nr. 4 for Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Både ud fra afstanden og karakteren af kommuneplantillægget vurderes det, at planen ikke hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, påvirker Natura 2000-området væsentligt.

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000- områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

I henhold til Naturbasen er der ikke registeret Bilag IV-arter inden for planområdet. På baggrund af beliggenhed og kommuneplantillæggets karakter vurderes det, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket.

Beskyttelse af grundvandet

Planområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), indvindingsopland og 300 meters beskyttelseszone til Mejlby Vandværk. Mejlby Vandværks drikkevandsboringer ligger ca. 175 m nord for lokalplanområdet og boringerne indvinder vand fra det primære grundvandsmagasin i kalken.

I planområdet er den naturlige geologiske grundvandsbeskyttelse meget god og grundvandsforekomsten ved lokalplanen er derfor udpeget til at have en lille sårbarhed overfor overfladenære aktiviteter.

Varmepumpeanlægget er overjordisk og under energioptagerne etableres et opsamlingskar med afledning til kloak.  

Af hensyn til de særlige drikkevandsinteresser og grundvandsbeskyttelsen vil varmeværkets, herunder varmepumpeanlæggets rørsystem blive trykovervåget. En eventuel lækage i anlægget vil medføre trykfald, som udløser alarm til driftspersonalet, der er døgnbemandet til alarmudkald. Derved er der taget bedst mulige hensyn til grundvandsbeskyttelsen ved indretning af anlægget.

Glykol anses ikke for at være et problematisk stof i forhold til grundvandet. Stoffet er letnedbrydeligt ved aerobe forhold. Dermed kan det accepteres, at der etableres et anlæg med brug af glykol på det pågældende areal.   

Varmepumpeanlægget etableres i tilknytning til et eksisterende varmeværk. Delområde II ændres i Kommuneplan 2017 fra ”rekreativt areal” til ”teknisk anlæg”. Det tekniske anlæg udgør kun ca. 7,5 % af delområde II, resten af det tidligere rekreative areal forbliver et grønt område. På grund af ovenstående kan det accepteres, at Kommuneplantillæg 55 ændrer et ”rekreativt areal” til et ”teknisk anlæg” i et område med drikkevandsinteresser.

På det grundlag vurderes, at kommuneplantillæg 55 ikke er i strid med landsplanlægningen, hvad angår grundvandsinteresser.