Redegørelse

Området ligger i landzone og anvendes i dag som opdyrket landbrugsjord. Området er ikke rammebelagt i sin helhed. En mindre del af arealet er omfattet af ramme for vindmøller. Etablering af rammer for solceller er ikke i konflikt med vindmøllerne.

De nye rammeområder 5.00.T.26(T54) og 5.00.T.26(T54) udlægges til tekniske formål - solcellepark med tilhørende tekniske installationer, transformerstation, beplantningsbælte m.m.

Byrådet ønsker at området anvendes til solcellepark, som det fremgår af forslag til lokalplan 710, der er politisk behandlet sammen med dette kommuneplantillæg.

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 54 (og Lokalplan 710) omfatter et rammeområde til tekniske formål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der er en afstand på ca. 3 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes projektet ikke at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Der er ikke fundet bilag IV-arter nær projektområdet og området vurderes ikke at udgøre et egnet levested for bilag IV-arter. Vandhullet syd for lokalplanområdet har tidligere været gennemgået for bilag IV-arter, men der blev ikke fundet nogen. 

Særligt værdifulde landbrugsområder

Området er i kommuneplanen udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde. Det fremgår af kommuneplanen, at særlige værdifulde landbrugsområder så vidt muligt skal forblive i landbrugsdrift.

Arealet skal anvendes til vedvarende energianlæg og medvirke positivt til den grønne omstilling. Anlægget er således med til at fortrænge brugen af fossile brændsler i energiproduktionen.

Anlæggets placering er bl.a. valgt på baggrund af den eksisterende infrastruktur i området, hvor der i forvejen er etableret vindmøller, med dertil hørende elnet.

 Der er tale om et midlertidigt anlæg, som vil blive fjernet fra området igen, når el-produktionen er ophørt, hvorefter arealerne kan retableres til landbrugsdrift.

Retningslinje for solenergi

Med retningslinje Se.2, for solenergi, gælder det, at der som udgangspunkt ikke tillades byggeri højere end 2,5 meter over terræn. Den teknologiske udvikling af solceller har bevirket, at der ansøges om mulighed for at etablere solpaneler med trackermekanisme (bevægelige anlæg, der følger solens bane). Disse anlæg har en maksimal høje på 3 meter, men også en højere elproduktion.

Byrådet ønsker at give mulighed for at anvende nyeste teknologi i dette område, hvorfor der sættes en maksimal højde for solpanelerne på 3 meter. Der er ikke tale om en generel ændring af retningslinjen, men en mulighed, der alene gælder for dette rammeområde.