Redegørelse

Området er i kommuneplan 2017 i dag omfattet af ramme 1.07.BE.1, der udlægger området til bolig- og erhvervsformål.

Der ændres i rammens bestemmelser hvad angår etageantal og bebyggelsesprocent. Den maksimale bygningshøjde fastholdes på 16 meter.
Rammens anvendelse ajourføres i forhold til særlig pladskrævende varegrupper svarende til det lokalplan 359 giver mulighed for og i overensstemmelse med forslag til Lokalplan 709.

Bevaringsværdige bygninger:
Inden for området er der registreret bevaringsværdige bygninger. Disse bygninger er dermed omfattet af bestemmelserne i bygningsfredningsloven. Ifølge bygningsfredningsloven må en bevaringsværdig bygning, som indgår i kommuneplanen, ikke rives ned uden en forudgående offentlig bekendtgørelse af en eventuel nedrivningstilladelse. I både den eksisterende og den nye lokalplan for området fastlægges bestemmelser om, at om- og tilbygninger kan ske efter tilladelse fra kommunen.

Dette tillæg er ikke i strid med retningslinjen.

Kystnærhedszonen:
Området ligger indenfor kystnærhedszonen, men er omkranset af eksisterende by, og planen vurderes derfor ikke at have væsentlig indvirkning på kystlandskabet, idet ny bebyggelse ikke afviger væsentligt ift. højden på den eksisterende bebyggelse.

Støj fra skydebane:
Planområdet er omfattet af retningslinjen for støjhensyn i kommuneplanen.
Ca. 520 meter nord for området for lokalplan 709 ligger Randers Skydebane, der er registreret som en miljøgodkendt virksomhed.
På baggrund af miljøgodkendelsen fra 2008 fremgår det, at skydebanen støjdæmpes så banen kan overholde de samme krav, som en ny bane ville skulle overholde ved boliger i det åbne land og boligområder i Nordbyen (inkl. de nye boliger i kaserneområdet som lokalplan 359 giver mulighed for.)
Støjberegningen der er vedlagt ansøgningen om miljøgodkendelse, viser at støjniveauet fra banen maksimalt bliver 70dB(A) ved nærmeste bolig ved gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger.
Med de støjdæmpende foranstaltninger og banens aktivitetsniveau vil anlægget overholde kravene for nye skydebaner i Miljøstyrelsens Skydebanevejledning, nr. 1, 1995, der er mere restriktive end krav til eksisterende skydebaner.
Den eksisterende lokalplan udlægger desuden arealet til støjfølsom anvendelse. Der ændres ikke på anvendelsen i den nye lokalplan, men boligantallet hæves. Der tilføjes med denne rammelokalplan mulighed for bebyggelse i delområde IV (hangargrunden) hvilket er tættere på skydebanen end boligerne i lokalplan 359.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) har d. 26.08.2020 meddelt Randers Kommune, at FES har fået udarbejdet en ny støjberegning for området som viser, at den i miljøgodkendelsen fra 2008 fastsatte støjgrænse på 70db(A) kan overholdes på facaderne i alle lokalplanområdets byggefelter og i alle højder over terræn op til den maksimalt tilladte bebyggelseshøjde på 5 etager.

Produktionserhverv:
Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer for udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 53 (og Lokalplan 709) omfatter et rammeområde til boligformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Bilag IV arter: 
Der er ikke fundet bilag IV-arter nær området, og det ansøgte vurderes ikke at have nogen betydning for bilag IV-arter.

Hvis der ved gennemgang af de gamle bygninger findes tegn på ynglende flagermus (fx ekskrementer og rester fra byttedyr), så skal der tages forbehold for disse inden nedrivning.

Vildtkonsulenten hos Naturstyrelsen Kronjylland kan evt. vejlede om evt. udslusning.

Natura 2000:
Der er en afstand på ca. 7,2 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Både pga. afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ikke have negativ effekt på Natura 2000-området.