Miljøvurdering

​Planen er ikke omfattet af bilag 1 og 2 i Miljøvurderingsloven, men sætter rammerne for fremtidig anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2)

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1, stk. 2, skal omfatte.
Planforslagene vurderes på baggrund af screeningen at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der er omhandler:

  • Trafikafvikling- og kapacitet. Udviklingen af området medfører en trafikmængde på 3.175 bilture i døgnet ved fuld udbygning og udnyttelse af de eksisterende bygninger til erhverv. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en realisering af rammelokalplanen der giver byggeret på 2 byggefelter samt efterfølgende planer for de resterende byggefelter vil have væsentlig påvirkning for det omkringliggende vejnet.

Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene. Der indkom ingen bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden.