Baggrund og formål

Tillægget omfatter området for Randers Kaserne samt tre ejendomme mellem Kasernen og Gl. Jennumvej.

Det tidligere kaserneområde anvendes i dag til forskellige erhvervsformål og skal transformeres til et blandet byområde med boliger og erhverv. Den første boligkarré er under opførelse som den 1. ud af flere etaper til etageboliger på Kasernens område. Boligbebyggelsen vil etableres som en fortætning af området, og kommer til at udgøre ialt 6 nye karréer. En del af de eksisterende bygninger fra kasernetiden bevares.

De eksisterende bygninger i området der bevares varierer i højde og etageantal fra 1 etage til 3,5 etage med høj kælder.

Den nuværende ramme for området muliggør bebyggelse i op til 4 etager og maks 16 meter.  

Byrådet ønsker at give mulighed for at ny bebyggelse kan etableres i op til 5 etager. 

Tillæg til kommuneplanen har til formål at ændre etageantallet fra maks 4 til maks 5 etager. Dog fastholdes den maksimale højde på 16 meter. Bebyggelsesprocenten øges fra maks 40% til maks 65% for hele området under et.
Der er tale om en mindre ændring der muliggør fortætning af området i og med at bebyggelsesprocenten hæves. En maksimal bebyggelsesprocent på 65 benyttes ofte i forbindelse med rammer til etageboliger.

Derudover ajourføres rammens bestemmelser om detailhandel vedrørende særlig pladskrævende varegrupper. Den nugældende lokalplan 359 giver mulighed for, at der i  delområde I kan etableres butikker der forhandler særlig pladskrævende varegrupper med et samlet areal på maksimalt 3250 m2 og en butiksstørrelse for den enkelte butik
på max. 1.500 m2. Dette videreføres i Lokalplan 709, som ved den endelige vedtagelse delvist aflyser Lokalplan 359. 
Da der ikke ændres på de muligheder der ligger idag vedrørende særlig pladskrævende varegrupper, er der blot tale om en ajourføring i kommuneplanens ramme for området.