Redegørelse

I kommuneplanen er rammeområde 4.04.O.5 udlagt til offentlige formål, såsom børnehave, skole, idrætshaller, idrætsbaner m.m.

Det fremgår af kommuneplanrammen, at bebyggelse må opføres med en maks. højde på 8,5 m. I byggelovens forstand er master også bygninger, der kræver byggetilladelse.

Rammerne giver derfor ikke mulighed for at opføre bygninger (og master) med en højde på mere end 8,5 m.

Da byrådet ønsker, at give mulighed for at opføre en 36 m høj antennemast på boldbanerne i den sydlige del af Asferg, er dette kommuneplantillæg udarbejdet.

Byrådet ønsker samtidig at opdatere rammebestemmelserne i forhold til de seks ca. 12-16 m høje lysmaster der allerede er etableret på boldbanerne i slutningen af 1980'erne.

Kommuneplantillægget udlægger derfor en ny selvstændig ramme for boldbanerne ved Søndergade 17b. I den nye ramme fremgår det som noget nyt, at der kan etableres ni maks. 16 m høje lysmaster og én maks. 36 m høj antennemast. Den resterende ramme med skolen ajourføres samtidig, sådan at den østlige del af rammegrænsen følger skelgrænsen på matrikelkortet. (Se kortet herunder).


Produktionserhverv

Randers Kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder.

Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.


Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der er en afstand på ca. 4,5 km til nærmeste Natura 2000-område nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Der er ikke registreret Bilag IV-arter i nærheden af planområdet. De nærmeste registreringer drejer sig om padder og firben i Asferg Mose ca. 650 m nordøst for planområdet.

Både ud fra afstanden og karakteren af det planlagte vurderes planen hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, eller for arter og naturtyper, der er registreret efter Bilag IV.