Redegørelse

Tillægget omfatter rammeområde 1.06.B.22 og 1.06.B.25 som begge er udlagt til boligformål som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. De eksisterende rammer er vist herunder.

De to rammeområder er en del af et større rammeudlæg til boliger nord for Nordskellet. Der er i alt udlagt 4 rammeområder som er pålagt rækkefølgebestemmelser. Dette tillæg omfatter etape 1 og 4.
Afgrænsningen mellem de to rammeområder ændres til at følge digets forløb, så dette kan sikres i lokalplanen. Der overføres derfor et areal af etape 4 til etape 1 samtidig med at der overføres et mindre areal af etape 1 til etape 4. Ændringen vurderes derfor ikke at ændre på boligantallet i de to etaper.

De nye rammer kommer til at se ud som herunder

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 44 (og Lokalplan 654) omfatter rammeområder til boligformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk er beliggende 5 km fra området.
Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller natur-typer, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.
Der er ingen Natura 2000-område inden for/i nærheden af planområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Der er ingen Ramsar-områder i nærheden.

Bilag IV-arter

I vandhullet i Randers Nørreskov mod øst og i 4 andre vand-huller nord og vest for området er der fundet bestande af bilag IV-arten spidssnudet frø. De to vandhuller vest for er af ringe kvalitet, og der er risiko for at arten forsvinder herfra.
Spidssnudet frø yngler i vandhuller og er udenfor yngletiden afhængig af at der er fugtige naturområder nær vandhullet (moser, enge og græsmarker).
Det planlagte vurderes ikke at ødelægge eller beskadige yngle- og rasteområder for spidssnudet frø.
Det vurderes at området ikke huser andre bilag IV-arter hvis yngle og rastområder vil kunne påvirkes af projektet.
Det vurderes desuden, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitat-direktivets bilag IV ikke vil blive påvirket.