Aflastningscenter Paderup (T42)

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Koncentrere udvalgsvarebutikkerne i midtbyen og i Paderup.

Understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige handelsdestinationer Randers bymidte og aflastningscenteret i Paderup.

I konkurrencen med Aarhus og Aalborg, er det vigtigt at Randers som helhed opleves som et godt sted at gøre sine indkøb. Derfor er butikkerne i Paderup vigtige for Randers´ attraktivitet som handelsby. Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup.

Når den nuværende restrummelighed til detailhandelsformål i aflastningscenteret er opbrugt, er det pt. ikke være muligt at udlægge yderligere butiksareal, jf. planlovens bestemmelser.

Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup med fokus på at styrke midtbyen i indeværende planperiode 2017-2021.

I Paderup sker der i disse år en udvikling i retning af flere store butikker med en høj attraktivitet og et stort detailhandelsopland, høj biltilgængelighed og et effektivt handelsmiljø.

Byrådet ønsker at styrke denne tendens ved at fastlægge en minimumsbutiksstørrelse for nye butikker i aflastningscenteret i Paderup på 500 m2 og dermed sikre, at rammen til detailhandel i Paderup bruges til større udvalgsvarebutikker, som kan være svære at indplacere i bymidten og bydelscentre. Der kan derfor sikres mulighed for at tiltrække større butikker, der ikke allerede findes i området.

Det fremgår af detailhandelsanalysen, at området ved Paderup er kendetegnet ved store butiksfacader, uinteressante bagsider af de store butikker, store interne veje og parkeringspladser og en tæt trafik. For at skabe et attraktivt aflastningsområde, der adskiller sig fra de øvrige aflastningsdetailområder, kan det overvejes at udvikle en fælles plan for området. Der kunne f.eks. arbejdes med fælles retningslinjer for det visuelle miljø for facader, grønne områder, belysning, skilte mv.

I den forbindelse vil byrådet fokusere på den samlede trafikale tilgængelighed – både ankomsten til området, forbindelsen til butiksområdet ved Nikkelvej og internt i området. For at styrke attraktiviteten af området anbefales det at der på sigt udarbejdes en samlet trafikplan for området, der inkluderer signalanlæg, trafikken på Århusvej, køreveje og trafiksikkerhed internt i området mv. Forholdene for bløde trafikanter som fodgængere og cyklister kan forbedres, hvilket giver større tryghed for særligt børnefamilier.

Retningslinjer:

 

Ac. 1

Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og restrummeligheden i aflastningscenter Paderup fremgår af Tabel. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenter Paderup kan ikke udvides.

Det er ikke muligt jævnfør planloven muligt at udvide afgrænsningen eller og det samlede bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscentret. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål for i aflastningscenter Paderup er derfor fastlåst på de for nuværende 93.000 m2. Restrummeligheden er i 2016 på 17.168 m2. Heraf er de 10.000 m² restramme reserveret til en evt. udvidelse af Storcentret jævnfør lokalplan 549 - Butikker i Paderup.

Byrådet har besluttet at der planlægges for et samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenter Paderup på 86.000 m², hvilket svarer til at restrummeligheden i aflastningscentret udgør 10.000 m2. For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af detailhandelskvadratmetrene, ønsker byrådet, at disse kvadratmeter kan anvendes i hele aflastningscentret - dvs. også i området vest for Merkurvej at disse kvadratmeter anvendes i området vest for Merkurvej. Det vil formelt set forudsætte vedtagelse af en ny lokalplan.

Ac. 2

I aflastningscentret kan der maksimalt planlægges for butikker med et bruttoetageareal for de enkelte butikker, på op til 1.000 1.200 m² for dagligvarebutikker og 2.000 5.000 m² for udvalgsvarebutikker. Dog kan der etableres én dagligvarebutik på op til 3.500 m2 indenfor den del af rammeområdet, der omfatter Marsvej og Neptunvej. De maksimale butiksstørrelser i de enkelte rammeområder i aflastningscentret er angivet i Tabel.

Planloven giver mulighed for butikker op til 3.500 3.900 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker indenfor aflastningscentret. Byrådet har fastlagt de maksimale butiksstørrelser til 1.000 1.200 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 5.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Byrådet har dog fastholdt muligheden for én dagligvarebutik på op til 3.500 m2.