Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til Tillæg 42 til Kommuneplan 2017 i henhold til Miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbkg. nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for konkrete anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsent­lig påvirkning af miljøet.

Begrundelse for afgørelse vedr. miljøvurdering truffet på baggrund af § 10

Forslag til Tillæg 42 er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • der er tale om mindre justeringer i forhold til gældende plangrundlag (kommuneplanens mål og retningslinjer),
  • planlægningen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser (og dermed ikke giver tilladelse til konkrete anlæg), som kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og
  • planlægningen ikke har indvirkning på naturværdier.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.