Baggrund og formål

Den moderniserede Planlov trådte i kraft 15. juni 2017. Hensigten med lovændringen var at give kommunerne friere rammer og bedre muligheder for at understøtte erhvervsudvikling og vækst i hele landet.

Med lovændringen er der sket en række ændringer i forhold til byrådets mulighed for planlægning for butikker. Bl.a. ændres de maksimale størrelser for forskellige butikstyper, og reglerne for afgrænsning af bymidter og bydelscentre samt udlæg af aflastningscentre.

Der blev fra 29. november 2017 til 19. januar 2018 derfor gennemført en fordebat om udvalgsvarehandel i Randers. Fordebatten havde til formål at indkalde til ideer og forslag til den fremtidige detailhandelsudvikling i Randers.

På baggrund af ovennævnte fordebat besluttede byrådet 19. marts 2018 at justere kommuneplanens mål og retningslinjer.

Tillæg 42 til Randers Kommuneplan 2017 udgør hermed en opsamling på fordebatten ’Detailhandelsstrategi for udvalgsvarer 2018’, der omhandler ændring af dele af kommuneplanens indhold for detailhandel, samt udmøntningen af økonomiudvalgets beslutning om justering af mål og retningslinjer for butiksstørrelser.