Ændringer med dette tillæg

Forslag til kommuneplantillæg 42 indeholder følgende ændringer til mål og retningslinjer i Randers Kommuneplan 2017:

- revision gælder for kommunen som helhed

  • målsætningen for kommunens detailhandel tilføjes, at der ikke kan planlægges for nye aflastningscentre,
  • den maksimale størrelse på dagligvarebutikker øges fra 3.500 m² til 5.000 m² som konsekvens af ændring i Planloven,
  • mulighederne for udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² ændres, så kravet om at der kun kan planlægges for 3 i planperioden ophæves. Dog kan der i aflastningscenter Paderup etableres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m², og
  • i aflastningscenteret må det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik ikke overstige hhv. 1.200 m² for dagligvarebutikker og 5.000 m² for udvalgsvarebutikker.