Redegørelse

Tillægget omfatter et område syd for Vestergade i Asferg.

Med kommuneplantillægget udvides den eksisterende boligramme 4.04.B.1(T6) med ca. 2000 m2 mod syd. Udvidelsen gør det muligt at etablere et fælles opholdsareal der kan binde det nye boligområde sammen med det eksisterende boligområde ved Æblehaven.
Derudover overføres ca. 500 m2 fra ramme 4.04.C.2(T6) til den nye boligramme 4.04.B.1(T6,T41) idet det planlægges til boligformål i lokalplan 657.

Boligrammen udvides dermed med ca. 2500 m2.

Tillæggets forhold til kommuneplanens retningslinjer

Detailhandelsstruktur
Ds. 1 "Den overordnede detailhandelsstruktur i Randers Kommune fremgår af kort."
Ds. 2 "Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de enkelte områder og maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker fremgår af tabeller i retningslinjerne for de enkelte detailhandelsområde."

Tillægget medfører en overførsel af ca. 500 m2 fra centerformål til boligformål. Rammen der er en del af retningslinjerne for detailhandelsstruktur i Asferg mindskes derved med 500 m2 med dette tillæg.
Der er tale om en mindre ændring og der ændres derfor ikke på det samlede bruttoetageareal til butiksformål i lokalcentret. Afgrænsningen af retningslinjen for detailhandelsstrukturen ændres på kort, så den svarer til centerrammen.

Fredninger og beskyttelser - kirkeindsigtsområde
På området, hvor centerområde overføres til boligrammen gælder retningslinje for kirkeindsigtsområde. Retningslinjen er som følgende:
Fb. 1 "I kirkeindsigtsområderne (se kort) skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land respekteres. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens næromgivelser."

Området er delvist beliggende indenfor kirkebyggelinjen og udpeget til kirkeindsigtsområde i Kommuneplan 2017. Det betyder, at der ikke bør og kan bygges over 8,5 m indenfor kirkebyggelinjen. Med tillægget sker en mindre udvidelse af boligrammen. Der ændres ikke på den maksimale bygningshøjde der er fastsat i gældende ramme. (8,5 meter)

Særlige værdifulde landbrugsområder
På området, hvor boligrammen udvides mod syd, gælder retningslinjerne for særligt værdifuldt landbrugsområde i Randers Kommuneplan 2017. Retningslinje for værdifulde landbrugsjorde er som følgende:
La. 2 "Der er udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, der så vidt muligt skal forblive i jordbrugsdrift".

Udvidelsen ud i det værdifulde landbrugsjord er en mindre udvidelse på 0,2 ha, og de særlige landbrugsjorde vurderes ikke at blive påvirket væsentligt. Afgrænsningen af de særligt værdifulde landbrugsområder ændres på kort, så der ikke er overlap med den fremtidige boligramme.

Særlige drikkevandsinteresser
Hele Asferg ligger indenfor Område med særlig drikkevandsinteresser og Nitratfølsomme indsatsområder. Der er dog ingen restriktioner i forhold til at udlægge nye boligområder i disse udpegninger.

Kulturmiljøer
De rammer der ændres er omfattet af retningslinje for kulturmiljøer. De steder rammernes geometri ændres er ikke omfattet af udpegningen. Kommuneplantillægget er derfor ikke i strid med retningslinjerne. Der vil ved lokalplanlægning skulle tages stilling til beskyttelse af de kulturhistoriske værdier.

Bevaringsværdige bygninger
De fire længer som danner gården på Vestergade 1 er udpeget som bevaringsværdige bygninger med en værdi 4 i kommuneplanen. Kommuneplantillægget ændrer ikke direkte på anvendelse af gården, men ved en lokalplanlægning vil der skulle tages stilling til ejendommens anvendelse eller nedrivning.

Produktionserhverv
Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 41 (og Lokalplan 657) omfatter rammeområder til henholdsvis boligformål og centerformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det forventes, at der er eller kan være bilag IV-arter i området i form af flagermus. Disse vil kunne holde til på gården eller i de store træer ud mod Vestergade. Hvis der findes flagermus i området, kan det give nogle udfordringer i forhold til nedrivning af gård og/eller træer i området. Tillæg 41 ændrer ikke direkte på anvendelse af gården eller fældning af træerne, men ved en lokalplanlægning vil der skulle tages stilling til ejendommens anvendelse eller nedrivning samt nedrivning af træerne. Derfor vil det i denne proces være nødvendigt at se nærmere på tilstedeværelsen af flagermus.