Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Ny bebyggelse ikke forventes at tilføre en væsentlig trafikal stigning i området
  • Områdets vejadgange er placeret for at sikre trafiksikkerheden
  • Planlægningen ikke muliggør arealanvendelse der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
  • Der i lokalplanområdet ikke forefindes beskyttet natur eller særligt udpegede landskaber
  • Der i lokalplanen er redegjort for nedrivning af bygninger og fældning træer i forhold til flagermusens potentielle leve- og rasteområder. Dermed er det sikret, at rydning af træer og bygninger ikke vil være væsentlig i forhold til eventuelle flagermus.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.